1. Alleen de hierna vermelde algemene voorwaarden, door de partijen goed gekend, regelen de overeenkomsten tussen partijen. Andersluidende voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door Background Educations, hier verder afgekort als BGE, te worden aanvaard. Zo zijn o.a. andersluidende voorwaarden op documenten die niet uitgaan van BGE niet van toepassing, behalve in geval van uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door BGE.

Publicaties

2. Prijs- en andere vermeldingen in folders, offertes of andere publicaties van BGE binden BGE niet behalve indien schriftelijk een geldigheidsduur wordt vermeld. Leverings- of uitvoeringstermijnen worden door BGE steeds bij benadering medegedeeld en binden BGE niet.

Betaling

3. Elke betalingsuitnodiging of factuur van BGE dient te worden betaald ten laatste op de daarop vermelde vervaldag. Er kunnen geen bedragen in mindering worden gebracht voor waarborgen of om andere redenen.

4. Indien de betaling niet voldaan is op het moment waarop de opleiding start, kan de klant de toegang tot de lessen geweigerd worden; de klant heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die hij/zij ten gevolge van deze weigering zou lijden.

5. Er zijn verschillende manieren om tot aankoop over te gaan.

5 a. Voorafbetaling via overschrijving

Elke betaling via overschrijving dient binnen de 3 werkdagen na aankoop uitgevoerd te worden. Indien de betaling niet binnen deze termijn uitgevoerd werd, is artikel 6. van toepassing.

5 b. Betaling via de KMO-portefeuille (KMO’s, zelfstandigen (in bijberoep), vrije beroepen)
 • Voor de start van de opleiding moet de klant een correcte aanvraag indienen, de KMO-portefeuille volstorten, het btw-bedrag integraal overmaken aan BGE en, wanneer de overheid de subsidie toevoegt in de KMO-portefeuille, het totale bedrag overmaken aan BGE. Zolang dit niet in orde is, kan de klant de toegang tot de lessen geweigerd worden; de klant heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die hij/zij ten gevolge van deze weigering zou lijden.
 • Wanneer de subsidieaanvraag geweigerd wordt, of wanneer de klant de wettelijke termijn, zoals opgesteld door Vlaio, niet respecteert, is het volledige bedrag van de opleiding onmiddellijk opeisbaar (met, indien van toepassing, aftrek van de reeds betaalde btw), samen met een administratieve vergoeding van € 10. Indien de betaling niet binnen een termijn van drie dagen uitgevoerd werd, is artikel 6. van toepassing.
 • Wanneer de klant wenst te annuleren zijn de annulatievoorwaarden van toepassing, ook als er nog geen subsidieaanvraag ingediend werd.
5 c. Betaling via domiciliëring (abonnementen)
 • Een abonnement wordt genomen met een minimumtermijn van 12 maanden. De klant heeft echter ten allen tijde het recht de domiciliëring stop te zetten. In dat geval verliest hij het voordelige tarief van de abonnementen, en ontvangt hij een factuur dat de kosten voor de resterende periode van de 12 maanden in rekening brengt aan het geldende tarief van een individuele les, met een minimumbedrag dat gelijk is aan het tarief van twee individuele lessen per maand. Tot de volledige betaling van de factuur, zal de klant de toegang tot de lessen geweigerd worden; de klant heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die hij/zij ten gevolge van deze weigering zou lijden. De factuur is betaalbaar binnen 3 werkdagen. Indien de betaling niet binnen deze termijn uitgevoerd werd, is artikel 6. van toepassing.
 • Het formulier ter aanvraag van domiciliëring moet door de klant ingevuld en ondertekend worden en schriftelijk (bij voorkeur via e-mail) aan BGE bezorgd worden vóór 15 augustus.
 • Wanneer het abonnement besteld wordt na 15 augustus, moet het formulier ter aanvraag van domiciliëring binnen de 7 dagen schriftelijk ingevuld en aan BGE bezorgd worden (bij voorkeur via e-mail). Zolang het document niet ingevuld werd, wordt de klant de toegang tot de lessen geweigerd; de klant heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die hij/zij ten gevolge van deze weigering zou lijden. Wanneer het document binnen de 7 dagen niet bezorgd werd, wordt dit beschouwd als een annulatie en zijn de annulatievoorwaarden van toepassing.
 • De bedragen worden geïnd van september tot en met augustus, telkens op de 14de van de maand.
 • Het abonnement begint te lopen vanaf 1 september. Wanneer een abonnement aangekocht wordt na deze datum, kan er niet meer via domiciliëring betaald worden. Het volledige bedrag moet in dat geval via rechtstreekse overschrijving voldaan worden. De klant heeft geen recht op compensatie of korting voor de lessen die reeds plaatsgevonden hebben.

6. Wanneer de betaaltermijn verstreken is, volgt een eerste herinnering via e-mail. Vanaf de 15de dag na het verstrijken van de herinnering, volgt er een tweede en laatste herinnering via aangetekend schrijven en wordt er een administratieve vergoeding aangerekend van € 10. Wanneer het totaalbedrag niet op de rekening van BGE staat binnen de 5 dagen na het verzenden van de tweede herinnering, is artikel 7. van toepassing.

7. Onbetaalde bedragen worden ingaande vanaf de dag waarop zij betaald dienden te zijn en tot de dag van volledige betaling van rechtswege en zonder verwittiging verhoogd met een verwijlintrest gelijk aan 10 % op jaarbasis. Bovendien worden deze onbetaalde factuurbedragen verhoogd met een schadevergoeding wegens wanbetaling gelijk aan tien procent, met een minimum van 62 euro, onverminderd het recht van BGE om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij kan bewijzen dat haar schade groter is. Indien BGE een gespecialiseerde derde, die erkend is tot het uitoefenen van de activiteit van minnelijke invordering, opdracht geeft tot inning van het verschuldigde, worden voormelde bedragen nogmaals verhoogd met de effectieve kosten die BGE aangaat voor het inschakelen van deze derde.

8. Klachten betreffende facturen of betalingsuitnodigingen van BGE dienen schriftelijk (bij voorkeur via email) aan BGE te worden toegezonden binnen de veertien dagen na factuurdatum, zo niet is de schuldvordering voortkomend uit deze facturen onbetwist. Klachten betreffende verborgen gebreken in uitgevoerde diensten dienen schriftelijk aan BGE te worden toegezonden, zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen de vierentwintig uur na de vaststelling ervan.

 

Annulatie

9. De klant kan zijn inschrijving annuleren, op voorwaarde dat de annulering schriftelijk gebeurt (bij voorkeur per e-mail). Indien de termijn van de annulatie niet voldoet aan de onderstaande voorwaarden, blijft het volledige cursusgeld verschuldigd en ontvangt de klant geen enkele compensatie.

9 a. Annulatie semesters
 • Annulatie vóór 15 augustus (voor het najaarsprogramma) en vóór 15 januari  (voor het voorjaarsprogramma): de klant ontvangt een volledige terugbetaling.
 • Annulatie tussen 15 augustus en 1 oktober (voor het najaarsprogramma) en tussen 15 januari en 25 februari (voor het voorjaarsprogramma): de klant ontvangt een tegoedbon ter waarde van 50 % van het betaalde bedrag, of sluit aan in een andere lopende opleiding (afhankelijk van beschikbaarheid). Wanneer alle andere lopende opleidingen volzet zijn, kan de klant uitsluitend voor de tegoedbon kiezen.
 • Annulatie tussen 2 oktober en 25 november (voor het najaarsprogramma) en tussen 26 februari en 22 april (voor het voorjaarsprogramma): de klant ontvangt een tegoedbon ter waarde van 10 % van het betaalde bedrag, of sluit aan in een andere lopende opleiding (afhankelijk van beschikbaarheid). Wanneer alle andere lopende opleidingen volzet zijn, kan de klant uitsluitend voor de tegoedbon kiezen.
 • Annulatie vanaf 26 november (voor het najaarsprogramma) en vanaf 23 april (voor het voorjaarsprogramma): de klant ontvangt geen compensatie, maar kan aansluiten in een andere lopende opleiding (afhankelijk van beschikbaarheid). Wanneer alle andere lopende opleidingen volzet zijn, komt de klant geen enkele compensatie toe.
9 b. Annulatie afzonderlijke lessen

Afzonderlijk lessen kunnen niet geannuleerd worden (behalve, onder bepaalde voorwaarden, binnen de wettelijke termijn van 14 dagen. Zie artikel 10). Het is wel mogelijk eenmalig de bestelde lessen om te wisselen voor andere lessen binnen het lopende semester, mits deze omwisseling ten minste twee weken voor de start van de les schriftelijk (bij voorkeur via e-mail) aangevraagd wordt, en op voorwaarde dat de gewenste lessen niet volzet zijn.

9 c. Annulatie abonnement
 • Een abonnement kan kosteloos geannuleerd worden wanneer dit gebeurt vóór 15 augustus.
 • Wanneer het abonnement geannuleerd wordt tussen 15 augustus en 31 augustus, wordt een administratieve vergoeding van € 15 aangerekend.
 • Vanaf een abonnementen ingaat (1 september), kan het niet meer geannuleerd worden. Wel kan de domiciliëring stopgezet worden en verliest de klant de voordelige abonnementsformule (zie artikel 5 c.). Opgelet: hieraan zijn grote kosten verbonden.

10. Annulatie aankoop binnen de 14 dagen

Wanneer de klant een dienst aankoopt mag hij deze aankoop binnen de 14 dagen kosteloos herroepen, ongeacht het moment in het jaar waarop deze herroeping valt. Indien de opleiding reeds van start ging en een deel van de diensten reeds geleverd werden, is de klant aan BGE een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan hetgeen reeds is geleverd op het moment dat de klant BGE ervan in kennis heeft gesteld dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitoefening van de overeenkomst.
Wanneer de aangekochte dienst volledig geleverd is binnen de termijn van 14 dagen (bv. wanneer een afzonderlijke les besteld werd en deze les reeds gegeven werd, ongeacht aanwezigheid van de klant), kan de klant geen herroepingsrecht meer uitoefenen. Bij het plaatsen van een bestelling waarvan de volledige uitvoering binnen de 14 dagen na de bestelling ligt, erkend de klant dat hij zijn herroepingsrecht verliest en verklaart hij zich hiermee akkoord.

Onvoorziene omstandigheden

11. BGE kan beslissen een cursus niet van start te laten gaan wanneer het vooropgestelde minimum aantal inschrijvingen niet wordt bereikt. Aan een ingeschreven cursist wordt in voorkomend geval het betaalde cursusgeld integraal terugbetaald, maar deze cursist is niet gerechtigd op schadevergoeding. De klant wordt ten minste een week voor de aanvang van de cursus op de hoogte gesteld.

12. BGE behoudt zich het recht voor omwille van organisatorische redenen een opleiding te laten doorgaan in een andere lesplaats of op een ander tijdstip dan oorspronkelijk gecommuniceerd. De cursist wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via mail, hetzij telefonisch. Als de klant door deze verschuiving de les niet meer kan bijwonen, mag hij een andere les uit een ander programma van hetzelfde semester bijwonen, op basis van beschikbaarheid.

13. Wanneer een klant die een semesteropleiding kocht een les niet kan bijwonen, mag hij/zij maximaal tweemaal een les uit dat semester omwisselen voor een les uit een ander opleiding binnen het lopende semester, op voorwaarde dat de gevraagde les niet volzet is. Dit moet schriftelijk aangevraagd worden, ten laatste de dag na de gemiste les. Wanneer het semester afgelopen is, kunnen er geen lessen meer omgewisseld worden. De klant heeft geen recht op korting of compensatie voor gemiste lessen. De klant heeft geen recht op korting of compensatie voor lessen die plaatsvonden vooraleer de aankoop afgerond werd.

Aansprakelijkheid

14. Indien de klant verwondingen of schade oploopt kan BGE niet aansprakelijk gesteld worden, wanneer deze verwonding of schade niet wordt veroorzaakt door een tekortkoming vanwege BGE. BGE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging van goederen en bezittingen of diefstal (geld inbegrepen).

Recht

15. Op de overeenkomsten tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing. De Rechtbanken, territoriaal bevoegd voor betwistingen tussen partijen, zijn deze van het gerechtelijk arrondissement Mechelen.

Dossier

16. De klant geeft aan BGE het recht om in functie van de te volgen opleiding zijn dossier te beheren. De hier verzamelde gegevens worden niet gedeeld met derden. De klant heeft het recht om kennis te krijgen van die gegevens en om zo nodig de verbetering ervan aan te vragen overeenkomstig de wet van 8 december 1992. Elke bijkomende inlichting kan bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.