materialisme,homo donator
Filosofie van het geluk – 25/09/2018

Inhoud van de les wordt weldra aangevuld

Docent: Antoon Vandevelde, KU Leuven

Antoon Vandevelde was als gewoon hoogleraar verbonden aan de KUL en was tot 2013 decaan van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Hij doceerde 15 jaar lang aan de UA, was verbonden aan de universiteit van Rotterdam en vervulde lesopdrachten aan de universiteiten van Tilburg en Nijmegen, in Rwanda, Uganda, India, Indonesië en Zuid-Afrika. Hij publiceerde in het domein van de (algemene en toegepaste) ethiek, de economische ethiek en de politieke filosofie, o.a. over bedrijfsethische kwesties, over verantwoordelijkheid voor komende generaties, de legitimiteit van erfenisbelastingen, filosofie van de sociale zekerheid, solidariteit en altruïsme.

 55,00 Add to cart
Ethische problemen met ons huidig consumptiegedrag – 09/10/2018
Ethische problemen met ons huidig consumptiegedrag – 09/10/2018

Naast voor de hand liggende morele problemen met ons consumptiegedrag – zoals de ecologische impact en vaak slechte arbeidsomstandigheden in ontwikkelingslanden – stellen ethici, filosofen en economen enkele andere, maar even belangrijke vragen bij de manier waarop we ons geld spenderen. Zijn we niet immoreel wanneer we een extra paar schoenen kopen in plaats van datzelfde bedrag weg te geven aan goede doelen als armoedebestrijding? Levert consumptie ons überhaupt iets van waarde op? Worden we er gelukkiger van? Zitten we niet met zijn allen vast in een vicieuze cirkel van alsmaar harder werken om vervolgens meer te consumeren zonder ooit de voldoening te ervaren die we nastreven? En schaden we niet anderen door mee te doen aan deze ‘rat race’ van consumptie? We gaan met andere woorden in op enkele cruciale vragen omtrent ons huidig consumptiegedrag en omtrent samenlevingen waar consumptie deel is geworden van het goede leven.

Docent: Bart Engelen, Universiteit Tilburg

Bart Engelen is als universitair docent verbonden aan het Departement Filosofie van Tilburg University. Hij studeerde wijsbegeerte aan de KU Leuven, waar hij ook zijn doctoraat behaalde en enkele jaren als onderzoeker en docent aan de slag was. Als politiek filosoof en ethicus onderzoekt hij thema’s op het grensgebied van ethiek en economie, zoals rationaliteit, egoïsme en reciprociteit, maar ook ongelijkheid, distributieve rechtvaardigheid, paternalisme en de morele grenzen van de markt. Recent spitst zijn onderzoek zich toe op conceptuele en ethische vragen rond ‘nudging’: gedragsbeïnvloeding op basis van inzichten omtrent de werking van de menselijke geest.

 55,00 Add to cart
Aquino,John Locke
In de schaduw van Eros: de doodsdrift, een enigmatisch concept – 23/10/2018

In het werk van tal van hedendaagse filosofen, gaande van Deleuze en Derrida tot Žižek en Sloterdijk, circuleert het enigmatische concept van de doodsdrift. Deze term is ontleend aan Sigmund Freuds fascinerende tekst ‘Aan gene zijde van het lustprincipe’ (1920), die zich ontvouwt in het spanningsveld van filosofie en klinische psychopathologie. In de populaire cultuur beperkt de receptie daarvan zich meestal tot de noties Eros en Thanatos. Maar wat is eigenlijk de inzet van Freuds introductie van de doodsdrift, als tegenhanger van Eros? Tijdens deze les verkennen we zowel de conceptuele geschiedenis als de betekenis van dit raadselachtige concept.

Docent: Jens De Vleminck, KU Leuven

Dr. Jens De Vleminck is filosoof, seksuoloog en psychoanalyticus. Hij doceerde wijsbegeerte in Gent en Nijmegen en is momenteel geassocieerd onderzoeker aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven). Hij publiceerde o.m. De schaduw van Kaïn (LUP, 2013), Freud als filosoof (Pelckmans, 2013) en Het leven met een sofist (Academia Press, 2014).

 55,00 Add to cart
Democratie in crisis? – 13/11/2018
Democratie in crisis? – 13/11/2018

In deze lezing analyseren we de uitdagingen waar onze parlementaire democratie vandaag mee geconfronteerd wordt. Speelt de mediatisering van de politiek de kwalijke rol die haar vaak wordt toegedicht? Welke impact heeft de globalisering en de Europese eenmaking op onze democratie? Hoe moeten we het succes van het nationalisme en het populisme verklaren? Welke institutionele aanpassingen zijn er nodig om de slagkracht en de legitimiteit van de democratie voor langere tijd te garanderen?

Docent: Stefan Rummens, KU Leuven

Prof. Stefan Rummens is hoogleraar filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Zijn onderzoek richt zich vooral op het functioneren van onze democratie en de uitdagingen waar zij vandaag mee geconfronteerd wordt. Hij publiceert onder meer over populisme, extremisme, deliberatieve democratie en het Europees democratisch tekort. Voor het bredere publiek publiceerde hij onlangs “Wat een theater! Politiek in tijden van populisme en technocratie” (Pelckmans Pro, 2016).

 55,00 Add to cart
Politieke filosofie: samenleven en mensenrechten – 27/11/2018
Politieke filosofie: samenleven en mensenrechten – 27/11/2018

Artikel 1 van onze politieke geloofsbelijdenis: onze samenleving is gebaseerd op de mensenrechten. Maar wat is dat precies: een samenleving waarin mensen bijvoorbeeld het recht hebben op een eerlijk proces of op vrije meningsuiting? Die vraag kan je vanuit heel verschillende invalshoeken beantwoorden. We proberen het in deze les door een antwoord te zoeken op een tweede, meer filosofische vraag: welke zekerheid hebben mensen in een samenleving gebaseerd op deze rechten? Of creëren deze mensenrechten precies onzekerheid? Abstracte vragen misschien, maar ze doen ons nadenken over de samenleving waarin we leven.

Docent: Tim Heysse, KU Leuven

Tim Heysse studeerde filosofie en klassieke talen in Antwerpen en Leuven en is hoogleraar sociale en politieke wijsbegeerte aan de KU Leuven. Daar was hij een van de stichters van de onderzoeksgroep Research in Political Philosophy Leuven (RIPPLE). Recente publicaties in het Nederlands verschenen bij uitgeverij Pelckmans en in Filosofie, ANTW, Orde van de Dag en Wijsgerig Perspectief.

 55,00 Add to cart
Moedertaal en rechtvaardigheid – 11/12/2018
Moedertaal en rechtvaardigheid – 11/12/2018

Drie taalpolitieke feiten stellen ons vandaag voor belangrijke morele uitdagingen: 1) het feit dat er geen één-op-één relatie tussen taal en staat bestaat; 2) het feit dat er nog veel meer dialecten dan talen zijn; en 3) het feit dat één van de meer dan 7000 talen, het Engels, zich opwerpt als wereldwijde lingua franca. Hoe moeten we politiek met deze talige diversiteit omgaan? Moeten we talen rechten toekennen? Moeten we ook dialectrechten toekennen? Moeten we de opgang van het Engels stimuleren of net afremmen? Deze les geeft eerst een bondig overzicht van de geschiedenis van het denken over taalpolitieke rechtvaardigheid. Daarna wordt op basis daarvan een kader geschetst om na te denken over talige rechtvaardigheid, en daar zelf mee aan de slag te kunnen gaan bij het begrijpen en doorgronden van hedendaagse taalpolitieke discussies. Net onder het oppervlak van de politieke discussies hierover liggen belangrijke taalfilosofische beginselen en morele afwegingen, en het is op dit diepere vlak dat de discussie zich hier afspeelt.

Docent: Helder De Schutter, KU Leuven

Helder De Schutter is hoogleraar sociale en politieke filosofie aan de KU Leuven. Hij publiceert over de morele en politiek-filosofische grondslagen van nationalisme, taalpolitiek en migratie.

 55,00 Add to cart
duurzame voeding
Dierenrechten – 08/01/2019

Mogen we naar willekeur slachtoffers kiezen en hun lichamen voor onszelf opeisen? Mogen we naar willekeur iets doen dat iemand anders niet wil? Wat zijn de gevolgen in onze ethiek als we ongewenste willekeur of discriminatie willen vermijden? In deze les krijg je een overzicht van de sterkste morele argumenten voor dierenrechten en onderzoeken we de mogelijke implicaties. Wat doen we bijvoorbeeld met het dierenleed in de natuur? En welke maatregelen zijn het meest effectief om dieren te helpen?

Docent: Stijn Bruers, UGent

Stijn Bruers is doctor in de natuurwetenschappen en doctor in de moraalfilosofie. Hij is auteur van verschillende boeken over dierenrechten en ethiek, voorzitter van Effectief Altruïsme België en oprichter van het Centrum voor Rationaliteit en Ethiek.

 55,00 Add to cart
Hoe media onze eetpatronen beïnvloeden – 28/01/2019
Hoe media onze eetpatronen beïnvloeden – 28/01/2019

Televisie maakt ons dik. “Uitgezakt voor de buis verleid worden tot het consumeren van ongezonde voeding.” Is dit werkelijk wat televisie met ons doet? En wat met andere mediavormen? Zijn media een oorzaak van ons (on)gezond gedrag of weerspiegelen ze wat leeft in onze maatschappij? En hoe kunnen we media optimaal benutten om een gezondere leefstijl te promoten? Vooral dat laatste is een prangende uitdaging in onze maatschappij vandaag. In deze uiteenzetting staan we stil bij wat we weten over de complexe relatie tussen mediagebruik en eetgedrag.

Docent: Jolien Vangeel, KULeuven

Jolien Vangeel behaalde in 2017 een doctoraat in de Sociale Wetenschappen aan de KU Leuven. Tijdens haar doctoraat specialiseerde ze zich in de invloed van de media op verschillende vormen van gezondheidsgedragingen waaronder voeding en beweging. Haar interesses gaan niet enkel uit naar de potentiële negatieve gevolgen van de media op voeding, maar ook naar de manier waarop diezelfde media worden ingezet voor preventie en bewustmaking. Ze maakte tijdens haar doctoraat ook deel uit van het REWARD-project dat tussen 2013 en 2017 verschillende initiatieven ontwikkelde voor de promotie van een gezonde levensstijl bij kinderen en adolescenten (http://www.rewardstudy.be).

 55,00 Add to cart
Vrijheid en zelfverwerkelijking – 22/01/2019
Vrijheid en zelfverwerkelijking – 22/01/2019

Deze les gaat over de vrije wil als voorwaarde voor zelfverwerkelijking. Aan de hand van het zogenoemde ‘hiërachische model’ van Harry G. Frankfurt laat de docent zien hoe de vrije wil en morele verantwoordelijkheid verenigbaar zijn met de these van het determinisme. Frankfurts visie sluit mooi aan bij een opvatting over onszelf die benadrukt dat wat mensen onderscheidt van andere wezens, de eenheid en structuur is die wij aan ons leven geven. Wij zijn vrij, handelen uit vrije wil wanneer het verlangen dat ons op een bepaald moment in de tijd drijft, een verlangen is dat wij omarmen op dat moment. De achtergrond en herkomst van dat verlangen doet er niet toe.

Docent: Stefaan Cuypers, KU Leuven

Stefaan E. Cuypers is als gewoon hoogleraar verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven. Zijn domeinen van onderzoek zijn wijsgerige psychologie en filosofie van de opvoeding en het onderwijs.  Hij publiceerde onder meer Self-Identity and Personal Autonomy. An Analytical Anthropology (London: Routledge, 2017).

 55,00 Add to cart
biotechnologie
Biotechnologie in voeding en gezondheid – 14/01/2019

Genetisch gewijzigde (ggo-)gewassen blijven tot op vandaag controversieel. Al twintig jaar worden ggo’s als onderdeel van ons voedsel of dat van onze landbouwdieren geconsumeerd en dit op een steeds grotere schaal. De effecten van deze gewassen op onze gezondheid werden de afgelopen dertig jaar bestudeerd door voedselveiligheidsinstellingen, bedrijven, onderzoeksinstellingen en universiteiten. In deze les bespreken we de wetenschappelijke stand van zaken wat de voedselveiligheid van ggo-gewassen betreft.

Docent: Elisabeth Stes, VIB

Elisabeth Stes is expert wetenschapscommunicatie aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). Na een doctoraat in plantenbiotechnologie aan de UGent en tien jaar in het onderzoek stal wetenschapscommunicatie haar hart. Begin 2016 maakte Elisabeth de overstap van het laboratorium naar de communicatiedienst van VIB.

 55,00 Add to cart
Komt de voeding van de toekomst uit de zee? – 17/12/2018
Komt de voeding van de toekomst uit de zee? – 17/12/2018

Wat is het potentieel van algen in de voeding? In een korte inleiding leren we wat algen zijn en wat hun rol is in de natuur. Daarna komt het huidige gebruik van algen in de voeding aan bod, zowel bij ons als in de rest van de wereld. Tenslotte wordt ingegaan op de mogelijke rol van algen in een duurzame voeding in de toekomst en wat daarbij de grote uitdagingen zijn.

Docent: Koenraad Muylaert, KU Leuven

Koenraad Muylaert is verbonden als hoogleraar aan de KU Leuven campus in Kortrijk. Zijn onderzoek richt zich op microalgen, zowel in natuurlijke ecosystemen, zoals meren en rivieren, als in toepassingen zoals biobrandstof, voeding of waterzuivering.

 55,00 Add to cart
voedselveiligheid
Voedselverspilling versus voedselveiligheid? – 03/12/2018

We verspillen miljoenen tonnen voedsel. Bij pogingen om daar iets aan te doen, staan verspilling en voedselveiligheid vaak op gespannen voet. Een oud zeer zijn de houdbaarheidsdata op verpakkingen. Die komen in twee varianten, met een verschil dat velen ontgaat, maar ook het vastleggen van die datum door de producent is geen evidentie. Heel wat initiatieven worden genomen om voedselverspilling te vermijden, gaande van koken met restjes, tot op professioneel niveau hergebruik of valorisatie van reststromen uit de voedselketen. We bestuderen in welke mate dergelijke initiatieven in conflict komen met het voedselveiligheidsbeleid en hoe dit eventueel kan aangepakt worden.

Docent: Mieke Uyttendaele, UGent

Prof. Mieke Uyttendaele is verbonden aan de Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit van de Faculteit Bio-ingenieurschappen, Universiteit Gent. Haar onderzoeksgebied beslaat aspecten van Microbiologische analyse van Levensmiddelen en Voedselveiligheid. Deze kennis wordt verder aangewend in het ontwikkelen van microbiologische risicobeoordelingen in de voedselketen met het oog op de ondersteuning van het voedselveiligheidsbeleid. Ze was lid van het Wetenschappelijk Comité van het Belgische Federaal Voedselagentschap in de periode 2009-2016 en een ad hoc-lid van de Hoge Gezondheidsraad en diverse EFSA (European Food Safety Authority) werkgroepen.

 55,00 Add to cart
voedingspatroon
De rol van functionele voeding binnen een gezond voedingspatroon – 19/11/2018

We krijgen een overzicht van recente inzichten over de voedingswaarde van levensmiddelen, met aandacht voor klassieke nutriënten (bv. eiwitten) en nieuwe bioactieve verbindingen in voedingsmiddelen (bv. polyfenolen). We bestuderen het stappenplan voor ontwikkeling van nieuwe gezondheidsbevorderende voedingsmiddelen en de rol van deze producten binnen een gezond voedingspatroon. Verder is er aandacht voor een risico-baten analyse van deze producten, en wordt de link gemaakt naar de voedingsaanbevelingen. Er worden tijdens de les verschillende voorbeelden gegeven uit eigen onderzoekswerk.

Docent: John Van Camp, UGent

Prof. John Van Camp is bio-ingenieur (1989) en behaalde een doctoraat in de Toegepaste Biologische Wetenschappen FBW (1996) aan de UGent. Hij is momenteel als nutritionist verbonden aan de onderzoeksgroep Levensmiddelenchemie en Humane Voeding (nutrifoodchem) aan de FBW-UGent. Hij is betrokken bij onderwijs, onderzoek en dienstverlening rond de voedingswaarde van levensmiddelen, alsook de relatie tussen voeding en gezondheid bij de mens. Prof. John Van Camp is penningmeester bij de Belgian Nutrition Society (BNS), voorzitter van de wetenschappelijke raad van Nubel (Belgische voedingsmiddelen databank) en één van de editors van het tijdschrift “food chemistry”.

 55,00 Add to cart
duurzame voeding
Een kleinere voetafdruk op je bord – 05/11/2018

Duurzame voeding draagt bij tot een gezond lichaam én een gezonde planeet. In deze les krijg je een beeld van de impact van voeding op het milieu en een overzicht van de milieuvoordelen van plantaardige, diervrije voeding. Tot slot komen belangrijke toekomstige trends en concrete tips aan bod die ons voedingspatroon verduurzamen.

Docent: Stijn Bruers, UGent

Stijn Bruers (1981) is doctor in de wetenschappen (theoretische natuurkunde en ecologie, KULeuven), doctor in de moraalfilosofie (dierenethiek, UGent), projectverantwoordelijke ecologische voetafdruk bij Ecolife vzw en postdoctoraal medewerker UGent Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen. Stijn is actief bij verschillende organisaties die werken op het vlak van ecologie, dierenrechten en sociale rechtvaardigheid. Hij promoot het effectief altruïsme dat onderzoekt welke maatregelen het meeste goeds realiseren. Stijn geeft regelmatig lezingen en schrijft artikels en boeken over milieufilosofie en ethiek.

 55,00 Add to cart
De rol van stadslandbouw in duurzame voeding – 15/10/2018
De rol van stadslandbouw in duurzame voeding – 15/10/2018

De aandacht voor stadslandbouw is de voorbije jaren in snel tempo toegenomen. Onderzoek toonde aan dat stadslandbouw op veel manieren een rol heeft in de duurzame stad. Tijdens deze lezing bespreken we de verschillende duurzaamheidsclaims, maar we kijken ook kritisch naar de kansen, barrières, en risico’s van stadslandbouw. Tot slot staan we stil bij het maatschappelijk probleem van toegang tot stadslandbouw en de rol van de burgers en overheid om toegang tot stadslandbouw te verbeteren.

Docent: Charlotte Prové, UGent

Na haar studies Sociologie en Nutrition and Rural Development behaalde Charlotte Prové in 2018 haar PhD aan de faculteit BioIngenieurswetenschappen van de Universiteit Gent. Charlotte doet onderzoek naar stadslandbouw en focust onder andere op duurzaamheid, beleidsvorming, burgerparticipatie, en inclusie. Zij was lid van het Europees onderzoeksnetwerk Cost Action TD1106 Urban Agriculture Europe (20132016) en werkte mee aan verscheidene onderzoeksprojecten rond stadslandbouw in Gent. Daarnaast experimenteert Charlotte met de toegang tot gezonde, duurzame voeding door het coördineren van de projecten Soepcafé en Koken met Kansen.

 55,00 Add to cart
ons dagelijks brood
Ons dagelijks brood – 01/10/2018

Ons dagelijks brood: professor Christophe Courtin doet er al heel z’n loopbaan onderzoek naar. Hij vertelt ons met wetenschappelijke precisie hoe brood gemaakt wordt, evalueert de nutritionele eigenschappen ervan en legt uit op welke manier brood door het lichaam opgenomen wordt. Kunnen we elke dag zorgeloos brood eten? Is spelt gezonder dan tarwe? Welk gevaar schuilt er in het eenzijdig weren van granen uit ons dieet? Hoe zit het met broodverbeteraars die brood zachter, luchtiger en langer houdbaar maken? Glutenintolerantie, wat is dat precies? En hoe komt het dat zoveel mensen er last van zouden hebben? In deze les wordt een nuchtere kijk gegeven op deze en andere vragen.

Docent: Christophe Courtin, KUL

Christophe Courtin is voltijds hoogleraar op de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de KU Leuven en hoofd van het Centrum voor Levensmiddelen- en Microbiële Technologie. Zijn onderzoek focust op granen, niet-zetmeel koolhydraten, de enzymes die hen degraderen en gist in graanverwerking. De nadruk ligt hierbij op het, met behulp van de moleculaire biologie, begrijpen van de eigenschappen van deze componenten, maar ook op hun technologische en gezondheidsfunctionaliteit in processen en producten met granen.

 55,00 Add to cart
voedselallergie
Voedselallergieën en voedselintoleranties – 17/06/2019

Voedselallergie en voedselintolerantie zijn hot topics. Glutenvrij- en lactosevrije voeding is de nieuwe hype en patiënten volgen al dan niet terecht allerhande eliminatiediëten. Een reële voedselallergie kan echter ernstige reacties veroorzaken, zoals anafylaxie, die zelfs kunnen leiden tot de dood. In deze les komt u via praktische toepassingen het verschil te weten tussen voedselintolerantie en reële voedselallergie, en wordt het brede spectrum van de voedselallergie van meestal onschuldige kruisallergie tot ernstige en levensbedreigende primaire voedselallergie aangekaart.

Docent: Christine Breynaert, UZ Leuven

Christine Breynaert, MD PhD, is staflid te UZ Leuven met specifieke interesse in voedselallergie- en anafylaxie, mastocytose en anafylaxie op wespen-, bijen- en hommelgif.

 55,00 Add to cart
Danny De Looze
Wat gebeurt er in de verteringsbuis? – 13/05/2019

Tijdens deze lezing kijken we eerst van dichtbij naar de normale processen van vertering en absorptie in ons lichaam en wat de rol van de darmmicrobiota/darmflora hierbij is. Vervolgens gaan we dieper in op wat kan mislopen bij vertering/absorptie zoals bij glutenintolerantie en de ziekte van Crohn. Maar we focussen ook op heel frequente aandoeningen als darmkanker (met vooral aandacht hoe we dit kunnen voorkomen) en het prikkelbare darmsyndroom dat heel wat mensen plaagt.

Docent: Danny De Looze, UGent

Danny De Looze doctoreerde aan de UGent en behaalde het certificaat van gastro-entoloog in 1995. Hij is als respectievelijk hoofddocent en kliniekhoofd verbonden aan het Universitair Ziekenhuis. Zijn talrijke onderwijsactiviteiten worden afgewisseld met een grote klinische activiteit in de maag-en darmziekten. 

 55,00 Add to cart
voeding en kanker
De relatie tussen voeding en kanker – 29/04/2019 – onder voorbehoud

Goede voeding is belangrijk in het voorkomen van kanker. Dat blijkt uit tal van studies. Maar wat is er precies bekend en hoe werkt dit? En wat is de rol van voeding bij kanker? Goed onderzoek naar voeding tijdens en na behandeling van kanker is nog maar weinig gedaan. Tijdens deze les zal naar voren komen wat er nu wetenschappelijk bekend is over voeding en leefstijl bij de preventie en de progressie van kanker.

Docent: Fränzel van Duijnhoven, Wageningen University & Research

Na haar studie Biomedische Wetenschappen behaalde Fränzel van Duijnhoven in 2006 haar PhD in epidemiologie aan de Universiteit van Utrecht. Daarna was zij als onderzoeker bij het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) betrokken bij EPIC, een grote studie van meer dan 500.000 mensen uit 10 Europese landen, waarin de invloed van voeding op kanker wordt bekeken. Sinds 2011 werkt ze bij Wageningen University & Research, waar ze als universitair docent onderwijs geeft en onderzoek doet naar de rol van voeding, leefstijl en genetische factoren bij het ontstaan en de progressie van kanker.

 55,00 Add to cart
Eet- en gewichtsproblemen bij jongeren – 01/04/2019
Eet- en gewichtsproblemen bij jongeren – 01/04/2019

Smaakontwikkeling en de hoeveelheid eten reguleren zijn twee ontwikkelingstaken die centraal staan in de eetontwikkeling van jonge kinderen. Bij veel kinderen verlopen beide processen zonder problemen, maar bij anderen verloopt dit moeizaam en kunnen er eet- en/of gewichtsproblemen ontstaan. Er zal tijdens deze les worden stilgestaan bij enkele veel voorkomende eet- en gewichtsproblemen bij jongeren. Daarnaast zal dieper ingegaan worden op de ontwikkeling en instandhouding van dergelijke problemen en de signalen voor preventie en screening. Tenslotte komen enkele laagdrempelige interventies aan bod in het kader van deze problematiek.

Docent: Eva Vanmalderen, UGent

Eva Van Malderen werkt als onderzoeker aan de vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie van de Universiteit Gent (België). Zij schrijft haar doctoraat over eet- en gewichtsproblemen bij jongeren met een sterke klemtoon op de ontwikkelingsmechanismen en instandhouding van deze problematiek. Zij verzorgde reeds verschillende workshops voor hulpverleners en verzorgers in het kader van bovenstaand thema.

 55,00 Add to cart
De geschiedenis van onze vleescultuur – 18/03/2019
De geschiedenis van onze vleescultuur – 18/03/2019

Weinig is voor de mens van zo’n grote symbolische waarde als voeding. En binnen het brede aanbod aan mogelijke levensmiddelen dat door de menselijke omnivoor kan benut worden, neemt vlees de meest uitzonderlijke plaats in. De presentatie richt zich op de controversiële aspecten van vlees in het hedendaagse Westen, waarbij het sinds een aantal decennia in toenemende mate gezien wordt als een zondebok voor een reeks maatschappelijke problemen. Een overzicht van de diepgewortelde menselijke vraag naar vlees, die ook vandaag nog een hoofdrol speelt, komt aan bod en wordt in historisch perspectief geplaatst.

Docent: Frédéric Leroy, VUB

Prof. dr. Frédéric Leroy is bio-ingenieur (UGent) en behaalde een doctoraat in de Toegepaste Biologische Wetenschappen aan de VUB. Als hoofddocent aan de VUB is hij verantwoordelijk voor een aantal opleidingsonderdelen in het domein van de voedingswetenschappen, voedingsleer, Technologie van de dierlijke producten, levensmiddelenchemie, voedingsmicrobiologie en -ecologie en kwantitatieve en predictieve microbiologie. Zijn interesse gaat uit naar biotechnologie, microbiologie en elementen van traditie en innovatie in voeding, zowel vanuit een technologische als maatschappelijke invalshoek.

 55,00 Add to cart
fruit en groenten
De gezonde fruit-en groenteketen – 25/02/2019

Land- en tuinbouwproducten hebben een beperkte houdbaarheid. Na de oogst gaat de ademhaling gewoon door en hierdoor worden de suikerreserves en andere inhoudsstoffen verbruikt. De kwaliteit neemt af en uiteindelijk gaat het product dood. Een aanzienlijk gedeelte (ongeveer 35 %) van de geteelde land- en tuinbouwproducten bereikt daarom nooit de consument. De hoeveelheid nutriënten die hierbij jaarlijks verspild wordt zou 2 miljard mensen kunnen voeden. De lezing gaat in op methoden om kwaliteit en houdbaarheid van verse producten te verbeteren en bepreekt de gezondheidsaspecten van de consumptie van groenten en fruit.

Docent: Ernst Woltering, Wageningen University & Research

Prof dr Ernst J. Woltering is werkzaam bij de leerstoelgroep Tuinbouw en Product Fysiologie van de Wageningen Universiteit en bij het onderzoek instituut “Food en Biobased Research”. Ernst Woltering houdt zich voornamelijk bezig met de kwaliteit en houdbaarheid van verse land en tuinbouwproducten. Dit betreft onderzoek naar de fysiologie van rijping en veroudering (senescentie) en de ontwikkeling van nieuwe technologieën om senescentie af te remmen en houdbaarheid te verlengen.

 55,00 Add to cart
suikers
Suikers in onze voeding – 11/02/2019

Suiker staat tegenwoordig zeer sterk in de belangstelling. Sommigen noemen het toxisch, giftig, of verslavend. Tijdens deze lezing zal professor Feskens meer inzicht geven in hoeveel suiker we eigenlijk eten en wat de gezondheidseffecten hiervan precies zijn. Hierbij zal met name aan de orde komen dat de gezondheidseffecten afhankelijk zijn van de vorm waarin met suiker consumeert, in vloeibare vorm, zoals met suikerhoudende dranken, of in vaste vorm.

Docent: Edith Feskens, Wageningen University & Research

Dr. Edith Feskens is voltijds professor “Voeding en gezondheid tijdens de levensloop” aan de Wageningen Universiteit. Zij behaalde haar doctoraat in Epidemiologie aan de Universiteit van Leiden. Haar onderzoek focust op dieet, obesitas en type 2 diabetes, gaande van moleculaire epidemiologie tot fysiologische interventies en publieke preventie. Een deel van haar werk situeert zich in ontwikkelingslanden waar onder- en overvoeding plaatsvindt. Zij maakt deel uit van verschillende Europese onderzoeksprojecten en is vice-voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad van “the JPI Healthy Diet for a Healthy Life”.

 55,00 Add to cart
Cadeaubon
Cadeaubon

Sorry, this entry is only available in Dutch. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Op zoek naar het perfecte cadeau voor … Read More

Add to cart Select options
eetgewoonten
Hoe leer je kinderen gezonde eetgewoonten? – 24/04/2018

Gezonde eetgewoonten zijn voor kinderen essentieel voor een adequate groei en ontwikkeling. Ondanks de nadruk op het belang van gezonde voeding, voldoen kinderen niet aan de dagelijks aanbevolen hoeveelheid groenten en fruit en eten ze te veel ongezonde voeding. Naast het toelichten van deze vaststelling zal tijdens de les ingegaan worden op hoe kieskeurig eetgedrag ontstaat, en hoe dit op een positieve, succesvolle en wetenschappelijk onderbouwde manier aangepakt kan worden. Hierbij zal de focus liggen op peuters en kleuters.

Docent: Laura Vandeweghe, UGent

Laura Vandeweghe werkt momenteel als onderzoeker aan de vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie van de Universiteit Gent (België). Zij schrijft haar doctoraat over hoe jonge kinderen gemotiveerd kunnen worden om gezonder te eten. Daarnaast verzorgde zij reeds verscheidene workshops voor ouders en andere kinderverzorgers over kieskeurige eters, en hoe je daar als verzorger het best mee omgaat.

 59,00 Add to cart
zelfmanagement;carrièresucces
Zelfmanagement en carrièresucces (Gent) – 14/05/2018

Heb jij je ooit al eens afgevraagd waar nu precies het grote verschil ligt tussen een succesvolle en een minder succesvolle carrière? Waarop moet je letten om echt voldoening te halen uit je job? Heb je al eens nagedacht hoe je je carrière binnen 10 jaar ziet evolueren? Deze sessie geeft je enkele tips en tricks die je kunnen helpen bij het uitstippelen van het juiste carrièreplan. We bekijken de basisprincipes van carrièregericht zelfmanagement en analyseren de interne en externe factoren die het succes van jouw carrière beïnvloeden.

Docent: Inge De Clippeleer, Vlerick Business School

Inge De Clippeleer is lector en executive coach aan Vlerick Business School. Ze bouwde er haar expertise uit rond zelfmanagement, carrièremanagement en team management. Haar doctoraat situeert zich op het kruispunt van de drie domeinen, en zoomt in op job crafting en team crafting – hoe mensen individueel en als team droomjobs kunnen kneden. Als carrièrecoach en executive coach trekt ze deze lijn door. In september 2017 start ze als Associate Professor of Organizational Behavior aan EDHEC Business School in Frankrijk.

 59,00 Add to cart
Hoe media onze eetpatronen beïnvloeden – 15/05/2018
Hoe media onze eetpatronen beïnvloeden – 15/05/2018

Televisie maakt ons dik. “Uitgezakt voor de buis verleid worden tot het consumeren van ongezonde voeding.” Is dit werkelijk wat televisie met ons doet? En wat met andere mediavormen? Zijn media een oorzaak van ons (on)gezond gedrag of weerspiegelen ze wat leeft in onze maatschappij? En hoe kunnen we media optimaal benutten om een gezondere leefstijl te promoten? Vooral dat laatste is een prangende uitdaging in onze maatschappij vandaag. In deze uiteenzetting staan we stil bij wat we weten over de complexe relatie tussen mediagebruik en eetgedrag.

Docent: Jolien Vangeel, KULeuven

Jolien Vangeel behaalde in 2017 een doctoraat in de Sociale Wetenschappen aan de KU Leuven. Tijdens haar doctoraat specialiseerde ze zich in de invloed van de media op verschillende vormen van gezondheidsgedragingen waaronder voeding en beweging. Haar interesses gaan niet enkel uit naar de potentiële negatieve gevolgen van de media op voeding, maar ook naar de manier waarop diezelfde media worden ingezet voor preventie en bewustmaking. Ze maakte tijdens haar doctoraat ook deel uit van het REWARD-project dat tussen 2013 en 2017 verschillende initiatieven ontwikkelde voor de promotie van een gezonde levensstijl bij kinderen en adolescenten (http://www.rewardstudy.be).

 59,00 Add to cart
hechting;hechtingsrelaties
Het belang van hechtingsrelaties voor ons persoonlijke welzijn (Mechelen) – 17/05/2018

Hechting is een veelbesproken thema zowel in de wetenschappelijke onderzoeksliteratuur als in de populaire media. Wat is hechting, hoe kan je hechting meten, welke factoren bepalen of je veilig dan wel onveilig bent gehecht? Tijdens deze lezing komt de wetenschappelijke stand van zaken omtrent hechting aan bod. Verder zal worden ingegaan op de mogelijke consequenties van een veilige versus onveilige hechtingsrelatie. We gaan in op de vraag of hechting veranderbaar is en hoe we hierop kunnen inspelen.

Docent: Katrijn Brenning, UGent

Katrijn Brenning behaalde haar doctoraat aan de Universiteit Gent in 2012. Haar doctoraatsonderzoek handelde over de rol van hechting in depressieve symptomen bij kinderen en adolescenten. Vandaag  is Katrijn nog steeds verbonden aan de universiteit als postdoctoraal onderzoeker waar ze de rol van hechtingsrelaties bestudeert bij zowel volwassenen als jonge kinderen. Katrijn Brenning werkt daarenboven als klinisch psychologe in het centrum Kind & Adolescent van de Universiteit Gent.

 59,00 Add to cart
epistemologie
Epistemologie: de problematisering van objectiviteit sinds de moderniteit – 22/05/2018

In deze les Epistemologie wordt het begrip ‘objectiviteit’ vanuit verschillende perspectieven belicht en op een kritische manier ondervraagd. Wat is objectiviteit in de wetenschap? Kan het natuurwetenschappelijke paradigma zonder meer worden overgenomen binnen de menswetenschappen? Verschillende denkers en historische stromingen komen aan bod en er is ruim de tijd voor debat en bespreking van hedendaagse epistemologische vraagstukken.

Docent: Liesbet De Kock, VUB

Liesbet De Kock is opgeleid als Klinisch Psychologe (UGent 2006) en Filosofe (UGent 2009). In 2014 behaalde ze haar doctoraat aan de Universiteit Gent (Centrum voor Kritische Filosofie) en momenteel is ze als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel (Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie). Haar onderzoek spitst zich toe op de historische en filosofische grondslagen van de psychologie als wetenschap.

 59,00 Add to cart
virginia woolf,alice munro
Alice Munro: de kracht van het korte verhaal – 24/05/2018

Toen Alice Munro in 2013 de Nobelprijs voor de Literatuur kreeg, loofde het comité haar als ‘meester van het hedendaagse korte verhaal’. In de veertien verhalenbundels die ze publiceerde sinds 1968, verbeeldt Munro het leven van gewone mannen en vrouwen in Canada, waarbij onder een vernis van rustige alledaagsheid vaak hevige passies, verscheurende keuzes en rauwe tragedies schuilgaan. In deze les bespreken we het werk van Munro tegen de achtergrond van de Canadese literatuur en het genre van het korte verhaal. We lezen één van haar verhalen en proberen te achterhalen hoe Munro zoveel emotie en kracht in zo weinig woorden weet te vatten.

Docent: Elke D’Hoker, KU Leuven

Elke D’hoker is professor Engelse literatuur aan de KU Leuven en co-directeur van het Leuven Centre for Irish Studies. Haar onderzoeksinteresses gaan uit naar het genre van het korte verhaal en het werk van vrouwelijke auteurs. Haar meest recente boek, Irish Women Writers and the Modern Short Story verscheen in 2016 bij Palgrave Macmillan.

 59,00 Add to cart
schematherapie Gent; schematherapie
Een nieuwe kijk met schematherapie (Gent) – 28/05/2018

Schematherapie is een vrij recente ontwikkeling binnen het therapielandschap. Deze therapievorm is “evidence based” en kent een grote populariteit in de VS, Duitsland en Nederland. In deze les maken we kennis met de centrale concepten uit het schematherapeutische verklaringsmodel van persoonlijkheidsproblemen en zal ingegaan worden op hoe een schematherapeut concreet tracht groei en verandering te bewerkstelligen bij zijn cliënten. Hoe wordt er aan de slag gegaan met gedachten, emoties en gedrag? Hoe kunnen patronen doorbroken worden?

Docent: Wouter Stassen, Schematherapie Vlaanderen

Wouter Stassen is klinisch psycholoog (KUL) en bestuurslid van de vereniging Schematherapie Vlaanderen. Eerder werkte hij als begeleider bij UPC Leuven (UZ Leuven). Momenteel is hij actief als klinisch psycholoog en schematherapeut op de Forensische behandelafdelling van OPZC Rekem. Daarnaast werkte hij eerder als gastdocent voor Thomas More.

 59,00 Add to cart
voeding en kanker
De relatie tussen voeding en kanker – 29/05/2018

Goede voeding is belangrijk in het voorkomen van kanker. Dat blijkt uit tal van studies. Maar wat is er precies bekend en hoe werkt dit? En wat is de rol van voeding bij kanker? Goed onderzoek naar voeding tijdens en na behandeling van kanker is nog maar weinig gedaan. Tijdens deze les zal naar voren komen wat er nu wetenschappelijk bekend is over voeding en leefstijl bij de preventie en de progressie van kanker.

Docent: Fränzel van Duijnhoven, Wageningen University & Research

Na haar studie Biomedische Wetenschappen behaalde Fränzel van Duijnhoven in 2006 haar PhD in epidemiologie aan de Universiteit van Utrecht. Daarna was zij als onderzoeker bij het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) betrokken bij EPIC, een grote studie van meer dan 500.000 mensen uit 10 Europese landen, waarin de invloed van voeding op kanker wordt bekeken. Sinds 2011 werkt ze bij Wageningen University & Research, waar ze als universitair docent onderwijs geeft en onderzoek doet naar de rol van voeding, leefstijl en genetische factoren bij het ontstaan en de progressie van kanker.

 59,00 Add to cart
zelfmanagement;carrièresucces
Zelfmanagement en carrièresucces (Mechelen) – 31/05/2018

Heb jij je ooit al eens afgevraagd waar nu precies het grote verschil ligt tussen een succesvolle en een minder succesvolle carrière? Waarop moet je letten om echt voldoening te halen uit je job? Heb je al eens nagedacht hoe je je carrière binnen 10 jaar ziet evolueren? Deze sessie geeft je enkele tips en tricks die je kunnen helpen bij het uitstippelen van het juiste carrièreplan. We bekijken de basisprincipes van carrièregericht zelfmanagement en analyseren de interne en externe factoren die het succes van jouw carrière beïnvloeden.

Docent: Inge De Clippeleer, Vlerick Business School

Inge De Clippeleer is lector en executive coach aan Vlerick Business School. Ze bouwde er haar expertise uit rond zelfmanagement, carrièremanagement en team management. Haar doctoraat situeert zich op het kruispunt van de drie domeinen, en zoomt in op job crafting en team crafting – hoe mensen individueel en als team droomjobs kunnen kneden. Als carrièrecoach en executive coach trekt ze deze lijn door. In september 2017 start ze als Associate Professor of Organizational Behavior aan EDHEC Business School in Frankrijk.

 59,00 Add to cart
Jean Paul Van Bendegem
Analytische filosofie: de evolutie van Wittgenstein – 05/06/2018

In deze les wordt het leven geschetst van de Oostenrijkse filosoof Ludwig Wittgenstein (1889-1951) die een bepalende rol heeft gespeeld voor de filosofie van de 20ste eeuw. Zijn meest bekende werk is ongetwijfeld de Tractatus Logico-Philosophicus, maar ook zijn andere werk zal tijdens deze les belicht worden. Hij behoort tot de school van de analytische filosofie.

Docent: Jean Paul Van Bendegem, VUB

Jean Paul Van Bendegem (° 1953, Gent) is van opleiding wiskundige en filosoof. Hij is verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent (als gastprofessor). Hij is tevens directeur van het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie (CLWF) aan de VUB en editor van het logicatijdschrift ‘Logique et Analyse’. Zijn onderzoek situeert zich in de filosofie van de wiskunde en in de interacties tussen wetenschap en kunst. Hij schrijft ook voor een breder publiek, getuige ‘De vrolijke atheïst’ (2012) en ‘Elke drie seconden’ (2014).

 59,00 Add to cart
De rol van stadslandbouw in duurzame voeding – 05/06/2018
De rol van stadslandbouw in duurzame voeding – 05/06/2018

De aandacht voor stadslandbouw is de voorbije jaren in snel tempo toegenomen. Onderzoek toonde aan dat stadslandbouw op veel manieren een rol heeft in de duurzame stad. Tijdens deze lezing bespreken we de verschillende duurzaamheidsclaims, maar we kijken ook kritisch naar de kansen, barrières, en risico’s van stadslandbouw. Tot slot staan we stil bij het maatschappelijk probleem van toegang tot stadslandbouw en de rol van de burgers en overheid om toegang tot stadslandbouw te verbeteren.

Docent: Charlotte Prové, UGent

Na haar studies Sociologie en Nutrition and Rural Development behaalde Charlotte Prové in 2018 haar PhD aan de faculteit BioIngenieurswetenschappen van de Universiteit Gent. Charlotte doet onderzoek naar stadslandbouw en focust onder andere op duurzaamheid, beleidsvorming, burgerparticipatie, en inclusie. Zij was lid van het Europees onderzoeksnetwerk Cost Action TD1106 Urban Agriculture Europe (20132016) en werkte mee aan verscheidene onderzoeksprojecten rond stadslandbouw in Gent. Daarnaast experimenteert Charlotte met de toegang tot gezonde, duurzame voeding door het coördineren van de projecten Soepcafé en Koken met Kansen.

 59,00 Add to cart
Orhan Pamuk
Orhan Pamuk: tussen Oost en West – 07/06/2018

Nobelprijswinnaar Orhan Pamuk, Turkije’s meest bekende schrijver in het buitenland, beschrijft in zijn romans de worsteling van Turkije met het proces van modernisering. In hoeverre is de Turkse cultuur onderdeel van de Middel-Oosterse cultuur? In hoeverre passen Westerse ideeën en cultuurelementen bij de Turkse cultuur? Orhan Pamuk verwerkt dit thema op zeer diverse manieren in zijn oeuvre. Hij heeft meerdere malen de geschiedenis van zijn eigen familie en zijn eigen grootstedelijke Istanboelse milieu gebruikt om in romanvorm de worsteling van hedendaagse seculiere Turken met moderniteit te beschrijven. Anderzijds verwerkt hij het contrast tussen Oosterse en Westerse kunst en filosofie ook in historische romans. Hij hanteert hiervoor uiteenlopende literaire technieken.

Docent: Petra de Bruijn, U Leiden

Petra de Bruijn, werkt aan de Universiteit Leiden voor de opleiding Midden Oosten Studies en daarnaast voor het Leiden University Centre for the Study of Islam and Society (LUCIS) en de Nederlands Interuniversity Research school for Islamic Studies (NISIS). Haar onderzoeks richt zich op modern Turkse proza literatuur, theater, film en televisiedrama. Centraal in haar onderzoek staat de vraag hoe deze cultuuruitingen vertellen over maatschappelijke ontwikkelingen in Turkije.

 59,00 Add to cart
Danny De Looze
Wat gebeurt er in de verteringsbuis? – 12/06/2018

Tijdens deze lezing kijken we eerst van dichtbij naar de normale processen van vertering en absorptie in ons lichaam en wat de rol van de darmmicrobiota/darmflora hierbij is. Vervolgens gaan we dieper in op wat kan mislopen bij vertering/absorptie zoals bij glutenintolerantie en de ziekte van Crohn. Maar we focussen ook op heel frequente aandoeningen als darmkanker (met vooral aandacht hoe we dit kunnen voorkomen) en het prikkelbare darmsyndroom dat heel wat mensen plaagt.

Docent: Danny De Looze, UGent

Danny De Looze doctoreerde aan de UGent en behaalde het certificaat van gastro-entoloog in 1995. Hij is als respectievelijk hoofddocent en kliniekhoofd verbonden aan het Universitair Ziekenhuis. Zijn talrijke onderwijsactiviteiten worden afgewisseld met een grote klinische activiteit in de maag-en darmziekten. 

 59,00 Add to cart
schematherapie Gent; schematherapie
Een nieuwe kijk met schematherapie (Mechelen) – 14/06/2018

Schematherapie is een vrij recente ontwikkeling binnen het therapielandschap. Deze therapievorm is “evidence based” en kent een grote populariteit in de VS, Duitsland en Nederland. In deze les maken we kennis met de centrale concepten uit het schematherapeutische verklaringsmodel van persoonlijkheidsproblemen en zal ingegaan worden op hoe een schematherapeut concreet tracht groei en verandering te bewerkstelligen bij zijn cliënten. Hoe wordt er aan de slag gegaan met gedachten, emoties en gedrag? Hoe kunnen patronen doorbroken worden?

Docent: Wouter Stassen, Schematherapie Vlaanderen

Wouter Stassen is klinisch psycholoog (KUL) en bestuurslid van de vereniging Schematherapie Vlaanderen. Eerder werkte hij als begeleider bij UPC Leuven (UZ Leuven). Momenteel is hij actief als klinisch psycholoog en schematherapeut op de Forensische behandelafdelling van OPZC Rekem. Daarnaast werkte hij eerder als gastdocent voor Thomas More.

 59,00 Add to cart
Continentale filosofie: hedendaagse inzichten van Arendt en Foucault – 19/06/2018
Continentale filosofie: hedendaagse inzichten van Arendt en Foucault – 19/06/2018

Hannah Arendt en Michel Foucault gelden als 2 van de meest vooraanstaande denkers van de 20ste eeuw. Hun ideeën oefenden grote invloed uit, o.m.  op politieke filosofie en feministische theorie. Hun werk behoort tot de continentale filosofie en bespreekt thema’s uit de fenomenologie, existentialisme en structuralisme. In deze les gaan we in op de verschillen en overeenkomsten in hun gedachtegoed.

Docent: Liesbeth Schoonheim, KU Leuven

Liesbeth Schoonheim studeerde politieke filosofie aan de universiteiten van Utrecht, Santa Barbara, en Leuven. Als gastonderzoeker was ze verbonden aan UC Berkeley, Humboldt Universität zu Berlin, Oxford, en DePaul University en ze gaf les aan de Universiteit van Amsterdam. Ze rondt momenteel een proefschrift af over de notie van tragedie in het werk van Ahrendt.

 59,00 Add to cart
Murakami
Haruki Murakami: Japans, westers of gewoon universeel? – 21/06/2018

Haruki Murakami is de eerste Japanse auteur ooit die wereldwijd bestsellerstatus wist te bereiken en die bijgevolg ook een lezerspubliek heeft dat voor het overige niet noodzakelijk in Japan is geïnteresseerd. Sommige critici beweren dat de boeken van Murakami meer ‘Amerikaans’ dan ‘Japans’ zijn en daardoor toegankelijker voor westerlingen. Maar klopt dat wel? Luk Van Haute gaat na in hoeverre Murakami voortbouwt op, of afwijkt van, andere Japanse literatuur.

Docent: Luk Van Haute, literair vertaler

Dr. Luk Van Haute (1963) studeerde Japanse literatuur aan de Universiteit van Tokio en promoveerde op het werk van Nobelprijswinnaar Kenzaburo Oe. Naast Oe vertaalde hij o.a. Haruki Murakami, Yasunari Kawabata, Soseki Natsume en de bestseller De kat van Takashi Hiraide. Hij is de samensteller en vertaler van de bloemlezing Liefdesdood in Kamara en andere Japanse verhalen, met werk van 41 moderne auteurs en in 2015 bekroond met de Filter Vertaalprijs. Van Haute schreef tevens het boek Revival van de Japanse film en tal van artikelen over de Japanse cultuur en samenleving voor diverse tijdschriften en kranten. Hij doceerde aan de universiteiten van Leiden, Leuven en Gent.

 59,00 Add to cart