Immanuel Kant
Transcendentale filosofie: de zuivere rede van Kant – 20/02/2018

Immanuel Kant (1724-1804) geldt als een van de meest invloedrijke filosofen en is vooral bekend om zijn drie ‘Kritiken’. In zijn werk ‘Kritik der Reinen Vernunft’, dat filosoof Schopenhauer het ‘belangrijkste boek dat ooit in Europa verschenen is’ noemde, verkent Kant de grenzen van de menselijke rede. Waarom is volgens Kant het ‘ding an sich’ niet kenbaar, en wat bedoelt hij hiermee? In deze les gaan we dieper in op het rijke gedachtegoed van Kant.

Docent: Gertrudis Van de Vijver, UGent

Gertrudis Van de Vijver is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en woordvoerder van het Centre for the History of Philosophy and Continental Philosophy (HICO). Ze is gespecialiseerd in transcendentale filosofie, fenomenologie en epistemologie en heeft ook een psycholanalytische privé-praktijk in Gent.

Nieuwe prijs!! -10%  59,00 (i.p.v. € 65) In winkelmand
Freddy Mortier
Idealisme: de menselijke natuur volgens Hegel – 06/03/2018

De filosofie van Hegel werkt een staatsconcept uit dat recht doet aan de moderne postrevolutionaire wereld. Hij kijkt naar de rol van de economie en haar tendensen tot verscherping van sociale conflicten, de rol van van de civiele maatschappij, van de individuele vrijheid en basisrechten en van de sociale voorzorg. Zo bekijkt hij de staat als een zedelijk kader voor het maatschappelijke geheel. We belichten deze rijke en realistische staatstheorie van Hegel, zijn interactie met andere filosofen en de relevantie voor onze maatschappij vandaag.

Docent: Freddy Mortier, UGent

Freddy Mortier studeerde filosofie aan de Universiteit Gent en de Sorbonne. Hij is hoogleraar ethiek aan de UGent met als specialisatie levensbeschouwing, opvoeding en bio-ethiek. Hij was decaan van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (2004-2012) en vice-rector van de UGent (2013-2017). Hij publiceert vooral over vakdidactiek wijsbegeerte, godsdienstfilosofie, epidemiologie en de ethiek van het levenseinde.

Nieuwe prijs!! -10%  59,00 (i.p.v. € 65) In winkelmand
materialisme,homo donator
Materialisme: van Feuerbach, Ricardo en Smith tot Marx – 20/03/2018

Het 19de eeuwse materialisme kennen we vooral van Marx. Hij bekritiseert niet alleen het idealisme van Hegel, maar de godsdienstkritiek van Feuerbach wordt bij hem het model voor zijn kapitalismekritiek. Marx’ concrete analyse van de zelfdestructieve neigingen van het kapitalisme wordt dan weer geïnspireerd door de economische theorie van Adam Smith en vooral David Ricardo. Marx mobiliseert op die manier de hele 19de eeuwse wetenschap om een filosofie te ontwikkelen die de wereld niet meer voor de zoveelste keer anders gaat interpreteren, maar die nu de noodzaak toont om haar helemaal te transformeren.

Docent: Antoon Vandevelde, KU Leuven

Antoon Vandevelde is als gewoon hoogleraar verbonden aan de KUL en was tot 2013 decaan van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Hij doceerde 15 jaar lang aan de UA, was verbonden aan de universiteit van Rotterdam en vervulde lesopdrachten aan de universiteiten van Tilburg en Nijmegen, in Rwanda, Uganda, India, Indonesië en Zuid-Afrika. Hij publiceerde in het domein van de (algemene en toegepaste) ethiek, de economische ethiek en de politieke filosofie, o.a. over bedrijfsethische kwesties, over verantwoordelijkheid voor komende generaties, de legitimiteit van erfenisbelastingen, filosofie van de sociale zekerheid, solidariteit en altruïsme.

Nieuwe prijs!!  59,00 (i.p.v. € 65) In winkelmand
Patrick Loobuyck
Utilitarisme: openheid en vrijheid bij Bentham en Mill – 17/04/2018

Jeremy Bentham is de peetvader van het utilitarisme en streefde naar een progressieve hervorming van het recht. John Stuart Mill is met Benthams denken grootgebracht en heeft het ingezet om voor een open en vrije samenleving te pleiten. In 1859 publiceert Mill ‘On Liberty’ met een interessant pleidooi voor de vrijheid van meningsuiting. Een pleidooi dat vandaag nog niet aan relevantie heeft ingeboet.

Docent: Patrick Loobuyck, UA

Patrick Loobuyck (Brugge, 1974) is als hoogleraar verbonden aan de UA, waar hij het vak Levensbeschouwing doceert, en als gastprofessor aan de UGent, waar hij onder meer politieke filosofie doceert. Hij is de auteur van onder meer deze boeken: Samenleven met overtuiging(en) (2015), De lokroep van IS (2015), Meer LEF in het onderwijs (2014), De seculiere samenleving (2013) en Moraal zonder God? (2005). In het publiek debat is hij een gewaarde stem inzake ethische en levensbeschouwelijke thema’s. Zijn stukken verschenen onder meer in Knack, De Standaard, De Morgen en Le Soir en hij gaf interviews in tal van kranten, op radio en televisie.

Nieuwe prijs!! -10%  59,00 (i.p.v. € 65) In winkelmand
Heidegger
Fenomenologie: de realiteit van Husserl en Heidegger – 08/05/2018

Wetenschap streeft naar objectiviteit. Het doel is de realiteit te ontdekken en te verhelderen en daarbij subjectieve en relatieve invloeden en vervormingen uit te sluiten. Maar wat zijn de voorwaarden om van kennis te kunnen spreken? Wat hebben ze te maken met de existentialistische vraag over de menselijke conditie? En wat is de relevantie van deze vragen, meer dan 100 jaar nadat de Duitse fenomenologische filosofen Edmund Husserl en Martin Heidegger daar een antwoord op probeerden te geven?

Docent: Julia Jansen, KU Leuven

Julia Jansen werkt als professor voor Wijsbegeerte aan het Husserl Archief (HIW). Ze is gespecialiseerd in fenomenologie en continentale wijsbegeerte en heeft ook over Kant en esthetiek gepubliceerd. Ze focust zich onder andere op onderzoek over fantasie en verbeeldingskracht.

Nieuwe prijs!! -10%  59,00 (i.p.v. € 65) In winkelmand
epistemologie
Epistemologie: de problematisering van objectiviteit sinds de moderniteit – 22/05/2018

In deze les Epistemologie wordt het begrip ‘objectiviteit’ vanuit verschillende perspectieven belicht en op een kritische manier ondervraagd. Wat is objectiviteit in de wetenschap? Kan het natuurwetenschappelijke paradigma zonder meer worden overgenomen binnen de menswetenschappen? Verschillende denkers en historische stromingen komen aan bod en er is ruim de tijd voor debat en bespreking van hedendaagse epistemologische vraagstukken.

Docent: Liesbet De Kock, VUB

Liesbet De Kock is opgeleid als Klinisch Psychologe (UGent 2006) en Filosofe (UGent 2009). In 2014 behaalde ze haar doctoraat aan de Universiteit Gent (Centrum voor Kritische Filosofie) en momenteel is ze als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel (Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie). Haar onderzoek spitst zich toe op de historische en filosofische grondslagen van de psychologie als wetenschap.

Nieuwe prijs!! -10%  59,00 (i.p.v. € 65) In winkelmand
Jean Paul Van Bendegem
Analytische filosofie: de evolutie van Wittgenstein – 05/06/2018

In deze les wordt het leven geschetst van de Oostenrijkse filosoof Ludwig Wittgenstein (1889-1951) die een bepalende rol heeft gespeeld voor de filosofie van de 20ste eeuw. Zijn meest bekende werk is ongetwijfeld de Tractatus Logico-Philosophicus, maar ook zijn andere werk zal tijdens deze les belicht worden. Hij behoort tot de school van de analytische filosofie.

Docent: Jean Paul Van Bendegem, VUB

Jean Paul Van Bendegem (° 1953, Gent) is van opleiding wiskundige en filosoof. Hij is verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent (als gastprofessor). Hij is tevens directeur van het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie (CLWF) aan de VUB en editor van het logicatijdschrift ‘Logique et Analyse’. Zijn onderzoek situeert zich in de filosofie van de wiskunde en in de interacties tussen wetenschap en kunst. Hij schrijft ook voor een breder publiek, getuige ‘De vrolijke atheïst’ (2012) en ‘Elke drie seconden’ (2014).

Nieuwe prijs!! -10%  59,00 (i.p.v. € 65) In winkelmand
Arendt
Continentale filosofie: hedendaagse inzichten van Levinas en Arendt – 19/06/2018

Hedendaagse westerse filosofie is in grote lijnen verdeeld in twee scholen: analytische filosofie en continentale filosofie. Continentale filosofie verwijst naar een reeks van tradities van de negentiende en twintigste eeuwse filosofie van het Europese vasteland. Dat gaat van Duitse idealisme over fenomenologie, existentialisme, hermeneutiek, structuralisme, post-structuralisme en feminisme tot de kritische theorie van de Frankfurter Schule.

Docent: Anya Topolski, Radboud Universiteit

Anya Topolski studeerde biochemie en filosofie aan de McGill Universiteit in Montreal, Canada. In België legde ze een master in continentale filosofie af, met specialisatie in de politiek van Hannah Arendt en de ethiek van Emmanuel Levinas, met een bijzondere interesse voor het hedendaagse joodse denken. Haar thesis ontving de Auschwitz Foundation Stichting Prize en wordt binnenkort gepubliceerd. Ze deed verschillende onderzoeksprojecten (Post-Srebrenica research on responsibility and judgment, 2009; European identity and exclusion: antisemitism and islamophobia, 2012). Sins 2015 is ze assistent-professor aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Nieuwe prijs!! -10%  59,00 (i.p.v. € 65) In winkelmand