Persuasieve beïnvloeding online en offline – 27/09/2018
Persuasieve beïnvloeding online en offline – 27/09/2018

In deze les focussen we op een belangrijke tak van de sociale psychologie, namelijk de kunst van het overtuigen of beïnvloeden. Na een inleidende aanloop over hoe ons brein informatie verwerkt, richten we onze pijlen op enkele universele beïnvloedingsprincipes die we zullen behandelen vanuit een (wetenschappelijke) psychologische bril. Vervolgens zullen we dieper ingaan op hoe deze technieken ook online hun weg vinden. Want ook op het internet ontsnappen we niet aan de kluwen van persuasieve overtuigingkracht, en daarom is het belangrijk om hier even bij stil te staan. Tot slot bespreken we ook hoe we als consument ons hiertegen kunnen wapenen, en er op een kritische en doordachte manier mee kunnen omgaan.

Docent: Brahim Zarouali, Universiteit Amsterdam 

Brahim Zarouali is als postdoctoraal onderzoeker en gastprofessor verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, onderzoeksgroep ASCoR (Amsterdam School of Communication Research). Zijn interessegebieden zijn consumentenpsychologie en persuasieve communicatie in digitale media. Hiervoor was hij actief als doctoraatsonderzoeker aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen, waar hij met succes een doctoraat verdedigd heeft over gepersonaliseerde reclame op sociale media.

 55,00 In winkelmand
Sociale relaties als belangrijke context voor emotieregulatie – 04/10/2018
Sociale relaties als belangrijke context voor emotieregulatie – 04/10/2018

De overgang naar de adolescentie is een ingrijpende periode, waarin op veel ontwikkelingsdomeinen veranderingen plaatsvinden. Deze gaan gepaard met soms heftige emoties, zowel positieve als negatieve. Tieners verschillen van elkaar in hoe goed ze emoties kunnen reguleren, onder meer als gevolg van temperamentskenmerken en cognitieve responsstijlen op emoties. Daarnaast zijn sociale relaties evenwel een belangrijke context waarbinnen emotieregulatie plaatsvindt. In de les wordt dieper ingegaan op de manier waarop ouders en vrienden een rol spelen in emotieregulatie en hoe specifieke kenmerken van vriendschapsrelaties of ouder-kindrelaties voorspellend kunnen zijn voor emotionele problemen.

Docent: Patricia Bijttebier, KU Leuven

Prof. dr. Patricia Bijttebier is hoogleraar ontwikkelingspsycho(patho)logie aan KU Leuven. Haar onderzoek focust op de ontwikkeling van gedrags- en emotionele problemen in kindertijd en adolescentie, met specifieke aandacht voor temperamentskenmerken en responsstijlen ten aanzien van positieve en negatieve gevoelens.

 55,00 In winkelmand
Culturele verschillen – 25/10/2018
Culturele verschillen – 25/10/2018

De relaties tussen de verschillende sociale groepen in onze samenleving domineren tegenwoordig de krantenkoppen. Of het nu gaat over de instroom van vluchtelingen, het hoofddoekdebat, Zwarte Piet, of terreurdreiging. Het lijkt erop dat er een tweespalt is opgetreden binnen de huidige multiculturele maatschappij, waarbij sommigen de aanwezigheid van verschillende etnische en culturele groepen als een dreiging waarnemen, terwijl anderen een gelegenheid zien om andere culturen en gewoonten te leren kennen. Het doel van deze les is om nuance toe te voegen aan dit gevoelige en gepolariseerde debat. Dit doen we door de antecedenten en consequenties van intergroep relaties in verschillende domeinen van het leven onder de loep te nemen.

Docent: Jasper Van Assche, UGent

Jasper Van Assche werkt als onderzoeker aan de vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie van de Universiteit Gent. Hij behaalde zijn doctoraat in mei 2018. Zijn onderzoek handelt over de rol van diversiteit in de samenleving, politieke attitudes, en groepsprocessen.

 55,00 In winkelmand
Hoe sociaal zijn sociale media? – 07/02/2019
Hoe sociaal zijn sociale media? – 07/02/2019

Dankzij de sociale media toepassingen op onze smartphones kunnen we in altijd en overal contact houden met vrienden en familie.  We komen in de verleiding om ook tijdens face-to-face gesprekken met anderen onze telefoon te gebruiken. Hoe komt het dat we dit gedrag niet kunnen onderdrukken, ook al weten we dat het onwenselijk is? Welke invloed heeft telefoongebruik tijdens face-to-face gesprekken op de kwaliteit van onze interacties met andere mensen? Welke mechanismen liggen aan de basis van deze invloed, en wat kunnen we hieruit leren? In deze les gebruiken we denkkaders vanuit de mediasociologie en mediapsychologie, en inzichten uit empirisch onderzoek om deze vragen te beantwoorden.

Docent: Mariek Vanden Abeele, Tilburg University

Mariek Vanden Abeele (PhD, KULeuven, 2012) is universitair hoofddocent aan de Tilburg University. Mariek onderzoekt de sociale implicaties van mobiele mediagebruik. In haar werk staan zowel de kansen als de risico’s van altijd en overal met elkaar verbonden zijn centraal. Specifieke aandacht gaat uit naar de gevolgen van mobiele communicatie voor onze sociale relaties.

 55,00 In winkelmand
Partnerrelaties in de context van ouderschap – 21/02/2019
Partnerrelaties in de context van ouderschap – 21/02/2019

Gezinnen vandaag zijn er in diverse vormen. Minder dan vroeger blijven partners een leven lang samen. Scheiden kreeg een andere connotatie. Meer dan vroeger is er sprake van opeenvolgende partnerrelaties en nieuw samengestelde gezinnen. Niet alle koppels wonen samen of officialiseren hun partnerschap. Ongehuwd samenwonen en ongehuwd kinderen krijgen, komen frequenter voor en zijn maatschappelijk meer aanvaard. Hoe zien partnerrelaties van ouders er vandaag uit? Hoe beleven ouders in verschillende gezinsvormen hun partnerrelatie vandaag? Welke uitdagingen zijn er voor partnerrelaties in de context van ouderschap?

Docent: Kathleen Emmery, Odisee

Kathleen Emmery is master in de criminologie en bachelor in de psychologie. Sinds 2012 is ze coördinator van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. Ze doet onderzoek naar gezinsbeleid, relatieondersteuning en kinderen en jongeren in gezinstransities.

 55,00 In winkelmand
Sociale beïnvloeding: van conformiteit tot gehoorzaamheid – 28/03/2019
Sociale beïnvloeding: van conformiteit tot gehoorzaamheid – 28/03/2019

In deze lezing gaan we dieper in op de verschillende manieren waarop mensen elkaar beïnvloeden. Waarom conformeren we ons aan de groep, waarom is het soms zo moeilijk om neen te zeggen, en waarom gehoorzamen we aan de onredelijke of onethische bevelen van een autoriteit? Vanuit een aantal klassieke studies in de sociale psychologie worden de algemene principes bekeken en toegepast op het alledaagse leven.

Docent: Arne Roets, UGent

Arne Roets is hoofddocent aan de UGent, waar hij Sociale psychologie doceert aan bachelorstudenten in de Psychologie, Politieke wetenschappen, Sociologie, en Criminologie. Hij is medeauteur van het Handboek Sociale Psychologie en auteur van talrijke wetenschappelijk artikelen rond onder andere vooroordelen, sociale attitudes, en sociale oordeelvorming.

 55,00 In winkelmand
Hoe gedragen we ons online: nice or naughty? – 25/04/2019
Hoe gedragen we ons online: nice or naughty? – 25/04/2019

Het internet lijkt een plaats van zowel pro- als anti-sociaal gedrag. We liken elkaars updates op Facebook en gaan met elkaar in de clinch op Twitter. Op welke manier stuurt de technologie ons gedrag en onze emoties? Wat is de impact van anonimiteit, het ‘onzichtbare’ publiek en zijn algoritmes wel zo onschuldig? In dit gastcollege vertrekt Heidi Vandebosch van haar onderzoek naar online gedrag bij jongeren over o.a. cyberpesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, social sharing of emotions, om de rol van technologie te analyseren. Daarbij verwijst zij naar theoretische frameworks en concepten als media richness, the hyperpersonal model, online disinhibition, emotion contagion en the imagined audience.

Docent: Heidi Vandebosch, UGent

Heidi Vandebosch is Hoogleraar aan het Departement Communicatiewetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Sinds 2005 voert zij onderzoek uit naar cyberpesten bij jongeren: prevalentie, profielen van slachtoffers en daders, impact, evidence-based interventies, en de rol van scholen, politie en nieuwsmedia.

 55,00 In winkelmand
Eenzaamheid – 15/11/2018
Eenzaamheid – 15/11/2018

Eenzaamheid is een thema dat steeds vaker in de actualiteit opduikt, en toch rust er nog steeds een taboe op het onderwerp, zeker als het gaat over eenzaamheid bij kinderen en jongeren. Tijdens deze sessie bespreek ik het wetenschappelijk onderzoek over eenzaamheid doorheen de levensloop. Wat is eenzaamheid nu precies en hoe is het anders dan alleen zijn? Is eenzaamheid iets dat enkel ouderen treft of komt het ook voor bij kinderen en jongeren? Hebben we evidentie dat eenzaamheid steeds meer mensen treft? Daarnaast ga ik dieper in op de oorzaken van eenzaamheid en de gevolgen die het kan hebben op de mentale en fysieke gezondheid.

Docent: Janne Vanhalst, KU Leuven en UGent

Janne Vanhalst studeerde schoolpsychologie aan de KU Leuven en startte er na haar studies een doctoraat over eenzaamheid bij jongeren. Na het behalen van haar doctoraat in 2012, trok ze naar Duke University in Amerika om er verder onderzoek te doen naar eenzaamheid bij kinderen en jongeren. Na twee jaar keerde ze terug naar de KU Leuven, waar ze nog steeds deeltijds werkt. Ze geeft er momenteel les aan de faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen. Daarnaast werkt ze sinds 2018 ook deeltijds aan de Universiteit Gent als gastprofessor, waar ze les geeft en waar ze ook klinisch werk verricht aan het psychologisch centrum Kind en Adolescent.

 55,00 In winkelmand
Sociale media en seksualiteitsbeleving bij jongeren – 09/05/2019
Sociale media en seksualiteitsbeleving bij jongeren – 09/05/2019

Adolescenten en jongvolwassenen zijn continu online. Dit brengt met zich mee dat de seksualiteitsbeleving er niet hetzelfde uitziet als 20 jaar geleden. Sommige onderzoekers menen dat dit een goede zaak is, terwijl anderen samen met ouders en beleidsmakers hun bezorgdheid hebben geuit over fenomenen zoals sexting, hook-up apps en sexy selfies. De les geeft een overzicht van de meest recente inzichten in  de dynamische relaties tussen sociale media en seksualiteitsbeleving bij jongeren. De complexiteit die inherent verbonden is aan seksuele ontwikkeling en sociale media interacties komen uitgebreid aan bod.

Docent: Laura Vandenbosch, KU Leuven

Laura Vandenbosch is assistant professor bij de School for Mass Communication Research. De relatie tussen media en welzijn is de focus van haar onderzoeksteam en leidde tot diverse publicaties. Ze verbleef o.a. aan de U of Michigan en U of Torronto voor onderzoek. Haar werk werd bekroond met diverse (internationale) prijzen waaronder Top Paper, Top Article and Top Dissertation Awards van de Children, Adolescents and Media Division of the International Communication Association en de Research Council Award in the Humanities (Prijs Onderzoeksraad, 2016).

 55,00 In winkelmand
Gehoorzaamheid aan autoriteit – 29/11/2018
Gehoorzaamheid aan autoriteit – 29/11/2018

Mensen leven met het idee dat ze verantwoordelijke burgers zijn die heel goed in staat zijn om zelf beslissingen te nemen. Een van de meest verontrustende vraagtekens bij deze zelfopvatting werd gezet door de Amerikaanse sociaal psycholoog Stanley Milgram, die in een serie experimenten liet zien dat mensen gemakkelijk te bewegen zijn tot het uitvoeren van een immorele opdracht: het geven van elektrische schokken aan een onschuldig slachtoffer. In een serie vervolgexperimenten toonden de Utrechtse psychologen Meeus en Raaijmakers aan dat deze gehoorzaamheid aan een immorele autoriteit nog groter is als een doorsnee burger psychisch geweld moet toepassen op een onschuldig slachtoffer. Waar komt deze gehoorzaamheid aan autoriteit vandaan? In het college wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de experimenten van Milgram en Meeus & Raaijmakers. Vervolgens wordt een serie van verklaringen van de bevindingen gepresenteerd.

Docent: Wim Meeus, Universiteit Utrecht

Wim Meeus is emeritus hoogleraar Adolescentie aan de Universiteit van Utrecht en Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Hij is een expert op het gebied van experimenteel onderzoek naar gehoorzaamheid en longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling van adolescenten. Zijn meest recente boek is: Meeus, W (2018). Adolescent Development; Longitudinal Research into the Self, Personal Relationships and Psychopathology. London and New York: Routledge. Een Nederlandse versie van dat boek is in voorbereiding.

 55,00 In winkelmand
Kunnen we elkaars gedachten lezen? – 23/05/2019
Kunnen we elkaars gedachten lezen? – 23/05/2019

Frank Van Overwalle is hoogleraar aan de VUB. Hij deed onderzoek naar attributie en sociale cognitie en legt zich thans toe op sociale neurowetenschap of de neurologische aspecten die sociale cognitie mogelijk maken en mensen toelaten zich indrukken te vormen op basis van trekken en doelstellingen. HIj ontving in dit domein verschillende onderscheidingen van zijn alma mater en van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Docent: Frank Van Overwalle, VUB

Met het Social Brain Project doet Professor Van Overwalle met zijn team onderzoek naar de manier waarop we ons sociaal gedrag en de sociale context beheersen. In deze les legt hij uit welke mechanismen ervoor zorgen dat we ons eigen gedrag en dat van anderen verstaan zoals het zich uit in gedachten, intenties, interesses en karaktertrekken.

 55,00 In winkelmand
Vooroordelen – 13/12/2018
Vooroordelen – 13/12/2018

Samenleven met mensen van vreemde afkomst krijgt heel wat aandacht in de media en leidt vaak tot verhitte discussies. In de psychologie en de sociologie is er ook heel wat aandacht voor etnische vooroordelen. Het doel van dit college is niet in te gaan op het feit of discriminatie verkeerd of rationeel is. In plaats daarvan beoog ik op feiten gebaseerde kennis over discriminatie en vooroordelen weer te geven. We gaan onder andere in op de vraag of vooroordelen vaak voorkomen en bekijken de praktijk van multicultureel samenleven.

Docent: Alain Van Hiel, UGent

Alain Van Hiel is hoogleraar aan de vakgroep Ontwikkelings,- Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie van de Universiteit Gent. Hij studeerde af als Industrieel ingenieur bouwkunde doctoreerde nadien in de Psychologie. Hij is (co-)auteur van meer dan 100 tijdschriftartikels. Zijn interesse richt zich vooral op de sociale cognitie, racisme, politieke psychologie en groepsprocessen.

 55,00 In winkelmand
Pesten op het werk: wat, waarom en hoe voorkomen? – 10/01/2019
Pesten op het werk: wat, waarom en hoe voorkomen? – 10/01/2019

Pesten op het werk is een hedendaags fenomeen binnen organisaties. Zo ervaart 3,6% van de Belgische werknemers ‘maandelijks’ tot ‘wekelijks’ pesterijen gaande van (onschuldige) roddels tot ernstige vormen van uitsluiting en stigmatisering. Tijdens deze les focussen we op het fenomeen ‘pesten op het werk’, de oorzaken en gevolgen van pesten, en eindigen we met een aantal handvatten om pesten op het werk te vermijden. Het is een interactieve les waarbij de lesgever zowel kennis vanuit wetenschappelijk onderzoek als de praktijk zal uitwisselen.

Docent: Whitney Van den Brande, KU Leuven

Dr. Whitney Van den Brande KU Leuven is arbeids- en organisatiepsychologe en behaalde haar doctoraat aan de KU Leuven in 2018. Haar doctoraatsonderzoek handelde over pesten op het werk, copingstrategieën en werkstressoren. Ze publiceerde in diverse wetenschappelijke tijdschriften en presenteerde haar bevindingen op internationale conferenties. Vandaag is Whitney werkzaam als onderzoeker bij IDEWE, een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, en is ze nog steeds verbonden aan de KU Leuven.

 55,00 In winkelmand
Teams en sociaal kapitaal op de werkplek – 24/01/2019
Teams en sociaal kapitaal op de werkplek – 24/01/2019

Hedendaagse werkomgevingen zijn dynamische plekken. Enerzijds zijn er heel wat veranderingsprocessen die van bovenaf komen, zoals nieuwe technologieën, anderzijds krijgen werknemers vaak in toenemende mate de mogelijkheid om zelf vorm te geven aan hun job door bijvoorbeeld. flexibel werken in tijd en plaats. Dit alles heeft een impact op de manier waarop we in onze job staan maar ook op de relaties met onze collega’s. Deze flexibiliteit houdt immers ook in dat teamwerk en samenwerking een heel andere dimensie krijgen. Teams zijn geen statische en uniforme entiteiten en we bouwen op onze werkplek op diverse manieren een sociaal kapitaal op, zowel binnen als buiten de formele organisatiestructuur. Deze les gaat dieper in op de diversiteit van teams en de impact hiervan op sociale leerprocessen. We vertrekken hierbij van enkele wetenschappelijke kaders die als kapstokken dienen om daarna jullie eigen ervaringen hieraan af te toetsen.

Docent: Katrien Vangrieken, KU Leuven

Katrien Vangrieken doctoreerde in de Pedagogische Wetenschappen, specialisatie onderwijs- en opleidingskunde, aan de KU Leuven. In haar doctoraatsonderzoek bestudeerde ze het functioneren van groepen en teams op de werkvloer, met bijzondere interesse in de interactie tussen individueel werk en samenwerking. Ze keek hierbij naar de rol van autonomie en sociale leerprocessen en de invloed van samenwerking op het welbevinden van werknemers. De nadruk lag hierbij op leerkrachten in het secundair onderwijs. Ze publiceerde haar onderzoek in verschillende internationale wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast was ze als onderwijsassistent betrokken bij het vak “Projectonderwijs Arbeidspedagogiek” waarbij ze optrad als coach van projectgroepen.

 55,00 In winkelmand