Psychologie: Sociale relaties (sem1)
27/09/’18 – 24/01/’19

 425,00

Beschrijving

De vernieuwde opleiding Psychologie bestaat uit drie academiejaren: ‘Persoonlijkheid’, ‘Sociale relaties’ en ‘Neurowetenschap’. Elk academiejaar bestaat uit twee semesters. Alle academiejaren, semesters en lessen kunnenafzonderlijk gevolgd worden zonder specifieke voorkennis.

Tijdens het academiejaar 2018-2019 staat het thema ‘Sociale relaties’ centraal in Mechelen. Hoe beïnvloeden mensen ons en hoe kunnen wij hen beïnvloeden? Hoe werken teams? Waarom conformeren we ons aan de groep en hoe werkt autoriteit? Wat is eenzaamheid en hoe is het anders dan alleen zijn?

Eerste lessen gemist? Het is nog niet te laat om in te schrijven!

Je mag per semester twee keer een les inwisselen voor een les uit een andere opleiding binnen hetzelfde semester. Zo gaat een gemiste les niet verloren.

Klik hier voor meer info.

Persuasieve beïnvloeding online en offline – 27/09/2018
Persuasieve beïnvloeding online en offline – 27/09/2018

In deze les focussen we op een belangrijke tak van de sociale psychologie, namelijk de kunst van het overtuigen of beïnvloeden. Na een inleidende aanloop over hoe ons brein informatie verwerkt, richten we onze pijlen op enkele universele beïnvloedingsprincipes die we zullen behandelen vanuit een (wetenschappelijke) psychologische bril. Vervolgens zullen we dieper ingaan op hoe deze technieken ook online hun weg vinden. Want ook op het internet ontsnappen we niet aan de kluwen van persuasieve overtuigingkracht, en daarom is het belangrijk om hier even bij stil te staan. Tot slot bespreken we ook hoe we als consument ons hiertegen kunnen wapenen, en er op een kritische en doordachte manier mee kunnen omgaan.

Docent: Brahim Zarouali, Universiteit Amsterdam 

Brahim Zarouali is als postdoctoraal onderzoeker en gastprofessor verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, onderzoeksgroep ASCoR (Amsterdam School of Communication Research). Zijn interessegebieden zijn consumentenpsychologie en persuasieve communicatie in digitale media. Hiervoor was hij actief als doctoraatsonderzoeker aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen, waar hij met succes een doctoraat verdedigd heeft over gepersonaliseerde reclame op sociale media.

 55,00 In winkelmand
Sociale relaties als belangrijke context voor emotieregulatie – 04/10/2018
Sociale relaties als belangrijke context voor emotieregulatie – 04/10/2018

De overgang naar de adolescentie is een ingrijpende periode, waarin op veel ontwikkelingsdomeinen veranderingen plaatsvinden. Deze gaan gepaard met soms heftige emoties, zowel positieve als negatieve. Tieners verschillen van elkaar in hoe goed ze emoties kunnen reguleren, onder meer als gevolg van temperamentskenmerken en cognitieve responsstijlen op emoties. Daarnaast zijn sociale relaties evenwel een belangrijke context waarbinnen emotieregulatie plaatsvindt. In de les wordt dieper ingegaan op de manier waarop ouders en vrienden een rol spelen in emotieregulatie en hoe specifieke kenmerken van vriendschapsrelaties of ouder-kindrelaties voorspellend kunnen zijn voor emotionele problemen.

Docent: Patricia Bijttebier, KU Leuven

Prof. dr. Patricia Bijttebier is hoogleraar ontwikkelingspsycho(patho)logie aan KU Leuven. Haar onderzoek focust op de ontwikkeling van gedrags- en emotionele problemen in kindertijd en adolescentie, met specifieke aandacht voor temperamentskenmerken en responsstijlen ten aanzien van positieve en negatieve gevoelens.

 55,00 In winkelmand
Culturele verschillen – 25/10/2018
Culturele verschillen – 25/10/2018

De relaties tussen de verschillende sociale groepen in onze samenleving domineren tegenwoordig de krantenkoppen. Of het nu gaat over de instroom van vluchtelingen, het hoofddoekdebat, Zwarte Piet, of terreurdreiging. Het lijkt erop dat er een tweespalt is opgetreden binnen de huidige multiculturele maatschappij, waarbij sommigen de aanwezigheid van verschillende etnische en culturele groepen als een dreiging waarnemen, terwijl anderen een gelegenheid zien om andere culturen en gewoonten te leren kennen. Het doel van deze les is om nuance toe te voegen aan dit gevoelige en gepolariseerde debat. Dit doen we door de antecedenten en consequenties van intergroep relaties in verschillende domeinen van het leven onder de loep te nemen.

Docent: Jasper Van Assche, UGent

Jasper Van Assche werkt als onderzoeker aan de vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie van de Universiteit Gent. Hij behaalde zijn doctoraat in mei 2018. Zijn onderzoek handelt over de rol van diversiteit in de samenleving, politieke attitudes, en groepsprocessen.

 55,00 In winkelmand
Eenzaamheid – 15/11/2018
Eenzaamheid – 15/11/2018

Eenzaamheid is een thema dat steeds vaker in de actualiteit opduikt, en toch rust er nog steeds een taboe op het onderwerp, zeker als het gaat over eenzaamheid bij kinderen en jongeren. Tijdens deze sessie bespreek ik het wetenschappelijk onderzoek over eenzaamheid doorheen de levensloop. Wat is eenzaamheid nu precies en hoe is het anders dan alleen zijn? Is eenzaamheid iets dat enkel ouderen treft of komt het ook voor bij kinderen en jongeren? Hebben we evidentie dat eenzaamheid steeds meer mensen treft? Daarnaast ga ik dieper in op de oorzaken van eenzaamheid en de gevolgen die het kan hebben op de mentale en fysieke gezondheid.

Docent: Janne Vanhalst, KU Leuven en UGent

Janne Vanhalst studeerde schoolpsychologie aan de KU Leuven en startte er na haar studies een doctoraat over eenzaamheid bij jongeren. Na het behalen van haar doctoraat in 2012, trok ze naar Duke University in Amerika om er verder onderzoek te doen naar eenzaamheid bij kinderen en jongeren. Na twee jaar keerde ze terug naar de KU Leuven, waar ze nog steeds deeltijds werkt. Ze geeft er momenteel les aan de faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen. Daarnaast werkt ze sinds 2018 ook deeltijds aan de Universiteit Gent als gastprofessor, waar ze les geeft en waar ze ook klinisch werk verricht aan het psychologisch centrum Kind en Adolescent.

 55,00 In winkelmand
Gehoorzaamheid aan autoriteit – 29/11/2018
Gehoorzaamheid aan autoriteit – 29/11/2018

Mensen leven met het idee dat ze verantwoordelijke burgers zijn die heel goed in staat zijn om zelf beslissingen te nemen. Een van de meest verontrustende vraagtekens bij deze zelfopvatting werd gezet door de Amerikaanse sociaal psycholoog Stanley Milgram, die in een serie experimenten liet zien dat mensen gemakkelijk te bewegen zijn tot het uitvoeren van een immorele opdracht: het geven van elektrische schokken aan een onschuldig slachtoffer. In een serie vervolgexperimenten toonden de Utrechtse psychologen Meeus en Raaijmakers aan dat deze gehoorzaamheid aan een immorele autoriteit nog groter is als een doorsnee burger psychisch geweld moet toepassen op een onschuldig slachtoffer. Waar komt deze gehoorzaamheid aan autoriteit vandaan? In het college wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de experimenten van Milgram en Meeus & Raaijmakers. Vervolgens wordt een serie van verklaringen van de bevindingen gepresenteerd.

Docent: Wim Meeus, Universiteit Utrecht

Wim Meeus is emeritus hoogleraar Adolescentie aan de Universiteit van Utrecht en Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Hij is een expert op het gebied van experimenteel onderzoek naar gehoorzaamheid en longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling van adolescenten. Zijn meest recente boek is: Meeus, W (2018). Adolescent Development; Longitudinal Research into the Self, Personal Relationships and Psychopathology. London and New York: Routledge. Een Nederlandse versie van dat boek is in voorbereiding.

 55,00 In winkelmand
Vooroordelen – 13/12/2018
Vooroordelen – 13/12/2018

Samenleven met mensen van vreemde afkomst krijgt heel wat aandacht in de media en leidt vaak tot verhitte discussies. In de psychologie en de sociologie is er ook heel wat aandacht voor etnische vooroordelen. Het doel van dit college is niet in te gaan op het feit of discriminatie verkeerd of rationeel is. In plaats daarvan beoog ik op feiten gebaseerde kennis over discriminatie en vooroordelen weer te geven. We gaan onder andere in op de vraag of vooroordelen vaak voorkomen en bekijken de praktijk van multicultureel samenleven.

Docent: Alain Van Hiel, UGent

Alain Van Hiel is hoogleraar aan de vakgroep Ontwikkelings,- Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie van de Universiteit Gent. Hij studeerde af als Industrieel ingenieur bouwkunde doctoreerde nadien in de Psychologie. Hij is (co-)auteur van meer dan 100 tijdschriftartikels. Zijn interesse richt zich vooral op de sociale cognitie, racisme, politieke psychologie en groepsprocessen.

 55,00 In winkelmand
Pesten op het werk: wat, waarom en hoe voorkomen? – 10/01/2019
Pesten op het werk: wat, waarom en hoe voorkomen? – 10/01/2019

Pesten op het werk is een hedendaags fenomeen binnen organisaties. Zo ervaart 3,6% van de Belgische werknemers ‘maandelijks’ tot ‘wekelijks’ pesterijen gaande van (onschuldige) roddels tot ernstige vormen van uitsluiting en stigmatisering. Tijdens deze les focussen we op het fenomeen ‘pesten op het werk’, de oorzaken en gevolgen van pesten, en eindigen we met een aantal handvatten om pesten op het werk te vermijden. Het is een interactieve les waarbij de lesgever zowel kennis vanuit wetenschappelijk onderzoek als de praktijk zal uitwisselen.

Docent: Whitney Van den Brande, KU Leuven

Dr. Whitney Van den Brande KU Leuven is arbeids- en organisatiepsychologe en behaalde haar doctoraat aan de KU Leuven in 2018. Haar doctoraatsonderzoek handelde over pesten op het werk, copingstrategieën en werkstressoren. Ze publiceerde in diverse wetenschappelijke tijdschriften en presenteerde haar bevindingen op internationale conferenties. Vandaag is Whitney werkzaam als onderzoeker bij IDEWE, een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, en is ze nog steeds verbonden aan de KU Leuven.

 55,00 In winkelmand
Teams en sociaal kapitaal op de werkplek – 24/01/2019
Teams en sociaal kapitaal op de werkplek – 24/01/2019

Hedendaagse werkomgevingen zijn dynamische plekken. Enerzijds zijn er heel wat veranderingsprocessen die van bovenaf komen, zoals nieuwe technologieën, anderzijds krijgen werknemers vaak in toenemende mate de mogelijkheid om zelf vorm te geven aan hun job door bijvoorbeeld. flexibel werken in tijd en plaats. Dit alles heeft een impact op de manier waarop we in onze job staan maar ook op de relaties met onze collega’s. Deze flexibiliteit houdt immers ook in dat teamwerk en samenwerking een heel andere dimensie krijgen. Teams zijn geen statische en uniforme entiteiten en we bouwen op onze werkplek op diverse manieren een sociaal kapitaal op, zowel binnen als buiten de formele organisatiestructuur. Deze les gaat dieper in op de diversiteit van teams en de impact hiervan op sociale leerprocessen. We vertrekken hierbij van enkele wetenschappelijke kaders die als kapstokken dienen om daarna jullie eigen ervaringen hieraan af te toetsen.

Docent: Katrien Vangrieken, KU Leuven

Katrien Vangrieken doctoreerde in de Pedagogische Wetenschappen, specialisatie onderwijs- en opleidingskunde, aan de KU Leuven. In haar doctoraatsonderzoek bestudeerde ze het functioneren van groepen en teams op de werkvloer, met bijzondere interesse in de interactie tussen individueel werk en samenwerking. Ze keek hierbij naar de rol van autonomie en sociale leerprocessen en de invloed van samenwerking op het welbevinden van werknemers. De nadruk lag hierbij op leerkrachten in het secundair onderwijs. Ze publiceerde haar onderzoek in verschillende internationale wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast was ze als onderwijsassistent betrokken bij het vak “Projectonderwijs Arbeidspedagogiek” waarbij ze optrad als coach van projectgroepen.

 55,00 In winkelmand

27-09-2018-Persuasieve beïnvloeding online en offline-Bhahim Zarouali, Universiteit Amsterdam

04-10-2018-Sociale relaties als belangrijke context voor emotieregulatie-Patricia Bijttebier, Vlerick

25-10-2018-Culturele verschillen-Jasper Van Assche, UGent

15-11-2018-Eenzaamheid-Janne Vanhalst, KU Leuven en UGent

29-11-2018-Gehoorzaamheid aan autoriteit-W. Meeus, Univ Utrecht
13-12-2018-Vooroordelen-Alain Van Hiel,UGent
10-01-2019-Pesten op het werk: wat, waarom en hoe voorkomen?-Whitney Van den Brande, KU Leuven
24-01-2019-Teams en sociaal kapitaal op de werkplek-Katrien Vangrieken, KU Leuven

Locatie: Thomas More Campus De Vest, Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen, lokaal C2.23 tweede verdieping
Tijdstip: Donderdagavond, twee keer per maand, van 19.00 tot 21.30 uur
Looptijd: van 29 september 2018 tot 24 januari 2019
Taal: Nederlands
Semester kan afzonderlijk gevolgd worden: ja
Voorkennis: geen
Certificaat: aanwezigheidsattest per gevolgde les, na betaling, aanwezigheid en invullen van evaluatieformulier.